Cymdeithas
Mudiadau
Gwirfoddol
Ceredigion
Ceredigion Association of Voluntary Organisations
Translate:

Guidance on organising voluntary and community events

The Cabinet Office has published useful guidance on organising and

Mae Swyddfa’r Cabinet wedi cyhoeddi arweiniad defnyddiol ar drefnu a chynnal running community events. The guidance applies to a wide range of events, whether they are held to celebrate a particular occasion, to raise funds for a good cause, or simply to bring people in a community closer together.

The Cabinet Office state that they have ‘worked with a range of civil society and government organisations to develop this guide, which will:

  • help you to plan and run successful events with a minimum of red tape
  • if you are holding a particular type of event, help you to find the specific advice you need.

The guide should clear up any confusion over issues such as health and safety and food hygiene, and is split in to seven parts which can be read independently of one another if not all of them apply to your specific event.

You will find the guidance on the Cabinet Office website, along with separate guidance on how to organise a street party. Sandy Adirondack’s recent events and licensing update also provided some useful information on the latest developments relating to entertainment licensing, which you will find here.

digwyddiadau cymunedol. Mae’r arweiniad yn berthnasol i ddigwyddiadau amrywiol, boed y’u cynhelir i ddathlu achlysur arbennig, i godi arian er achos da, neu’n syml i ddod â phobl mewn cymuned yn agosach at ei gilydd.

Dywed Swyddfa’r Cabinet ei bod wedi gweithio gydag ystod o fudiadau cymdeithas sifil a llywodraethol i ddatblygu’r arweiniad hwn, a fydd yn:

  • eich cynorthwyo i gynllunio a chynnal digwyddiadau gyda chyn lleied o fiwrocratiaeth ag sy’n bosib
  • eich cynorthwyo i ddod o hyd i gyngor penodol os ydych yn cynnal math arbennig o ddigwyddiad.

Dylai’r arweiniad ddatrys unrhyw ddryswch dros faterion megis iechyd a diogelwch a hylendid bwyd, ac mae wedi’i rannu’n saith rhan y gellir eu darllen ar wahân i’w gilydd os nad ydynt i gyd yn berthnasol i’ch digwyddiad penodol chi.

Mae’r canllaw ar gael ar wefan Swyddfa’r Cabinet, ynghyd ag arweiniad ar wahân ar sut i drefnu parti stryd. Bu i ddigwyddiadau a diweddariad trwyddedu diweddar Sandy Adirondack hefyd ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol am y datblygiadau diweddaraf o ran trwyddedu adloniant, sydd ar gael yma.

Facebooktwitter