Cymdeithas
Mudiadau
Gwirfoddol
Ceredigion
Ceredigion Association of Voluntary Organisations
Translate:

volunteers

Public Health Wales: Recruiting for a Research Project / Iechyd Cyhoeddus Cymru: Recriwtio ar gyfer Prosiect Ymchwil

On behalf of Public Health Wales they are looking for 2 Patient and Public Involvement members for a research project briefly outlined below:

 

Public Health Wales funded by the Health Foundation (Covid-19 research funding) is looking to recruit 2 Patient and Public Involvement (PPI) members of the steering group which would involve attending three (remote/virtual) meetings across the 12 month period (first one in January, second in June/July and last one in December), and it would be in an advisory capacity. This research project is a partnership between Public Health Wales WCVA, What Works Wellbeing and the University of Bristol to understand the role of community-led action as a protective factor against widening health inequalities during, and in recovery from COVID-19.

 

In particular the two PPI  members would:

Add their input and insights to help shape the work going forward and sense-check it.

Have a regular opportunity to coproduce input in each step of the research cycle – from design to dissemination.

Help to actively coproduce the research methods that we will use, by offering insights into what is actually happening on the ground.

Inclusion criteria:

– Aged 18 years or above.

– Living and/or working in Wales.

– Basic IT skills.

– Experience in using Microsoft Teams basic features (or Zoom / Skype if needed).

– Grassroots volunteer; informal or formal volunteer; worker in the third sector; general member of the public.

 

Each meeting will last approximately 2.5 hours, plus approximately an extra 30 min to read the agenda/briefing information before each meeting.

Therefore, the two PPI will be asked to commit to a total of 9 to 10 hours over the 12 months. There is there opportunity for some remuneration, within the research budget.

 

Please contact Chiara Tuveri at Public Health Wales for further information Chiara.Tuveri@wales.nhs.uk

 

 

Ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru, maen nhw’n chwilio am ddau aelod Ymgysylltu â Chleifion a’r Cyhoedd ar gyfer prosiect ymchwil a amlinellir yn gryno isod:

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, a gyllidir gan y Sefydliad Iechyd (cyllid ymchwil Covid-19) yn dymuno recriwtio dau aelod Ymgysylltu â Chleifion a’r Cyhoedd (PPI) ar gyfer grŵp llywio. Byddai hyn yn cynnwys mynychu tri chyfarfod (o bell/rhithwir) dros gyfnod o 12 mis (yr un gyntaf ym mis Ionawr, yr ail ym mis Mehefin/Gorffennaf a’r un olaf ym mis Rhagfyr), a byddai mewn cymhwyster ymgynghorol. Mae’r prosiect ymchwil hwn yn bartneriaeth rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru, CGGC, ‘What Works Wellbeing’ a Phrifysgol Bryste i ddeall rôl gweithredu dan arweiniad y gymuned fel ffactor amddiffynnol yn erbyn anghydraddoldebau iechyd sy’n cynyddu yn ystod, ac wrth adfer o COVID-19.

 

Yn benodol, byddai’r ddau aelod PPI yn:

Ychwanegu eu mewnbwn a’u mewnwelediadau er mwyn helpu i lywio’r gwaith wrth fynd ymlaen a gwirio ei fod yn gwneud synnwyr.

Cael cyfle rheolaidd i gyd-gynhyrchu mewnbwn ar bob cam o’r gylchred ymchwil – o’r dylunio i’r dosbarthu.

Helpu i fynd ati i gyd-gynhyrchu’r dulliau ymchwilio y byddwn ni’n eu defnyddio, drwy gynnig mewnwelediadau i’r hyn sy’n digwydd mewn gwirionedd ar lawr gwlad.

Meini prawf cynnwys:

– 18 oed a hŷn.

– Byw a/neu’n gweithio yng Nghymru.

– Sgiliau TG sylfaenol.

– Profiad o ddefnyddio nodweddion sylfaenol Microsoft Teams (neu Zoom / Skype os oes angen).

– Gwirfoddolwr llawr gwlad; gwirfoddolwr anffurfiol neu ffurfiol; gweithiwr o’r trydydd sector; aelod o’r cyhoedd.

 

Bydd pob cyfarfod yn para tua 2.5 awr, ynghyd ag oddeutu 30 munud ychwanegol i ddarllen yr agenda/gwybodaeth briffio cyn pob cyfarfod.

Felly, bydd gofyn i’r ddau aelod PPI ymrwymo cyfanswm o 9 i 10 awr dros gyfnod o 12 mis. Mae cyfle am rywfaint o daliad cydnabyddiaeth o fewn cyllideb y gwaith ymchwil.

 

Cysylltwch â Chiara Tuveri yn Iechyd Cyhoeddus Cymru am ragor o wybodaeth Chiara.Tuveri@wales.nhs.uk

Facebooktwitter

Ceredigion Volunteer Organisers Network

Do you manage volunteers? Join the Ceredigion Volunteer Organisers Network via Zoom on 12th January, 10am – 12pm. Find out about employee volunteering and Time Credits!

For more information or to join the network contact Trish Lewis on Trish.Lewis@cavo.org.uk.

 

A ydych yn rheoli gwirfoddolwyr? Ymunwch â Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Ceredigion trwy Zoom ar 12fed Ionawr, 10yb – 12yp. Darganfyddwch fwy am wirfoddoli gweithwyr a Credydau Amser.

Am fwy o wybodaeth neu i ymuno â’r rhwydwaith cysylltwch â Trish Lewis ar Trish.Lewis@cavo.org.uk.

 

Facebooktwitter

Join us at the Regional Volunteering Fair

Find out about opportunities to volunteer with local community groups at our Regional Virtual Volunteers Fair on Wednesday 13th January 11am-12pm. 

For more information email gen@cavo.org.uk or call 01570 423232. 

Darganfyddwch am gyfleoedd i wirfoddoli gyda grwpiau cymunedol lleol yn ein Ffair Wirfoddolwyr Rhithwir Rhanbarthol ar ddydd Mercher 13eg Ionawr 11yb – 12yp.

Am rhagor o wybodaeth e-bostiwch gen@cavo.org.uk neu ffoniwch 01570 423232.

Facebooktwitter

Wales Safeguarding Procedures

The Wales Safeguarding Procedures standardise safeguarding practice across Wales and between agencies and sectors. The procedures set out for anyone working with children or adults what to do if they suspect an individual is experiencing, or at risk of, abuse, neglect or other kinds of harm. Continue reading

Facebooktwitter