Cymdeithas
Mudiadau
Gwirfoddol
Ceredigion
Ceredigion Association of Voluntary Organisations
Translate:

Development Officer for the “Connecting our Communities by Community Empowerment” project.

Website Llandysul a Phont Tyweli Ymlaen

Swyddog ar gyfer y prosiect “Cysylltu ein Cymunedau drwy Rymuso Cymunedol”.

 

Development Officer for the “Connecting our Communities by Community Empowerment” project.

 

Cyflog|Salary £28,000 y flwyddyn / per annum.

Cytundeb cyfnod penodol 35 awr yr wythnos am gyfnod o 4 blynedd.

Ariennir y prosiect newydd hwn yn gyfan gwbl gan Gronfa Gymunedol y Loteri Fawr

Bydd y swyddog prosiect yn gyfrifol am reoli a datblygu’r defnydd o rwydwaith o gerbydau trydan cwbl hygyrch, gan ddatblygu cynllun pasbort cadair olwyn arloesol. Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus fedru cyfathrebu yn dda a’r gallu i weithio’n agos gydag ystod eang o bartneriaid gwirfoddol a statudol i ddatblygu’r prosiect.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol.

Rhaid i ddeiliad y swydd allu gyrru a chael mynediad i’w drafnidiaeth ei hun.

Prif swyddfa yn Llandysul, gyda photensial rhywfaint o weithio gartref.

Fixed term contract 35 hours per week for a period of 4 years.

This new project is entirely funded by the Big Lottery Community Fund

The Project officer will be responsible for managing and developing the use of a network of fully accessible electric vehicles, developing an innovative wheelchair passport scheme. The post will require the successful candidate to have good communication skills and the ability to work closely with a wide range of voluntary and statutory partners in developing the project.

The ability to communicate in Welsh is essential.

The post holder must be able to drive and have access to own transport.

Main office base in Llandysul, with the potential of some home working.

For more detailed information please visit our website www.dolentifi.org.uk/jobs

Gellir cael disgrifiad manyldeb llawn o’r swydd trwy gysylltu â:

Please apply for a full job description to:

Llandysul a Phont Tyweli Ymlaen: 01559 362403 info@dolenteifi .org.uk

Dyddiad cau|Closing date:   5pm, 26th October 2020

To apply for this job email your details to info@dolenteifi.org.uk.