Mae archebu lle’n hanfodol – argaeledd cyfyngedig

17 Mawrth (1:30yp – 4yp)
24 Mawrth (1:30yp – 4yp)
31 Mawrth (1:30yp – 4yp)

Sylwer bod, er mwyn sicrhau budd llawn gan y rhaglen, byddai angen i chi fynychu’r 3 sesiwn

Dros y 2 flynedd ddiwethaf, ariannwyd Uned Gofalwyr Ceredigion trwy Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru i ddatblygu ac addasu cyfres o sesiynau hyfforddiant ar gyfer Gofalwyr di-dâl. Bwriad yr hyfforddiant yw helpu Gofalwyr di-dâl i wella eu cydnerthedd a’u lles. Bellach, mae’r sesiynau hyfforddiant yn barod i gael eu darparu ar draws rhanbarth Hywel Dda.

Gellir darparu’r sesiynau hyn mewn amrywiaeth o leoliadau, wyneb yn wyneb ac ar-lein. Fe’u cynlluniwyd ar gyfer Gofalwyr sy’n oedolion a Gofalwyr ifanc 8 oed a throsodd, yn y categorïau canlynol:

  • • Gofalwyr Ifanc (08 – 13 oed)
  • • Gofalwyr Ifanc (14 – 17 oed)
  • • Gofalwyr sy’n Oedolion mewn cyflogaeth
  • • Gofalwyr sy’n Oedolion yn y gymuned

Mae’r hyfforddiant hwylusydd hon sydd yn agored i bob gweithiwr proffesiynol a gwirfoddolwr sy’n gweithio gyda Gofalwyr Ifanc a Gofalwyr sy’n Oedolion di-dâl o fewn rhanbarth Hywel Dda, yn caniatáu i chi:

  • • Profi’r hyfforddiant i chi’ch hun
  • • Ennill dealltwriaeth o’r ‘theori’ y tu ôl i’r hyfforddiant
  • • Ymunwch â thîm o hwyluswyr sy’n canolbwyntio ar wella lles a chydnerthedd Gofalwyr ledled y rhanbarth

Os oes gennych chi neu unrhyw rai o’ch cydweithwyr ddiddordeb mewn cymryd rhan yn yr hyfforddiant i hwyluswyr, a fyddech gystal â chadarnhau eich diddordeb trwy anfon e-bost ataf, susan.kidd@ceredigion.gov.uk erbyn 5 Mawrth. Neu, os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am yr hyfforddiant, mae croeso i chi gysylltu â mi gan ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost.

Uned Gofalwyr Ceredigion Carers Unit

Ebost/Email: carersunit@ceredigion.gov.uk

Ffon/Tel:  01970 633564

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE

www.ceredigion.gov.uk/gofalwyr                 www.ceredigion.gov.uk/carers

Gwybodaeth ar wasanaethau lleol yn ystod y pandemig Coronafeirws:

http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/

Information on local services during the Coronavirus pandemic:

http://www.ceredigion.gov.uk/coronavirus