A oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys? Yr ydym yn chwilio am Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd i ymuno â thîm Ceredigion ar gyfer ymweld â Dalfa Aberystwyth.

Aelodau o’r cyhoedd yw Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd sy’n gwirfoddoli i ymweld yn ddirybudd â dalfa’r heddlu i ddarparu gwiriad annibynnol ar hawliau, rhyddidau a lles carcharorion yn y ddalfa. Byddech chi’n rhan o dîm dynamig o wirfoddolwyr sy’n gwirio ar amodau yng nghelloedd yr heddlu. Mae’r cynllun hwn – a chynlluniau eraill y mae fy swyddfa’n gyfrifol amdanynt – yn helpu i ddiogelu pobl sy’n agored i niwed a sicrhau proffesiynoldeb yn Heddlu Dyfed-Powys. Gall Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ymweld â dalfeydd ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos, 7 diwrnod yr wythnos, fel y gallwch wirfoddoli hyd yn oed os oes gennych ymrwymiadau gwaith llawn amser neu’n astudio.

Dywedodd John Jones, Ymwelydd Annibynnol â Dalfeydd: “Rwy’n credu bod Staff Dalfeydd yr Heddlu’n derbyn yr angen ar gyfer y craffu yr ydym yn ei ddarparu drwy’r rôl wirfoddoli hon, ac maen nhw bob amser yn barod i drafod materion gyda ni – mae hyn yn gwneud imi deimlo’n rhan o rywbeth sy’n gwneud gwahaniaeth.”

Er mwyn gwirfoddoli gyda ni, rhaid eich bod yn 18 oed o leiaf, a rhaid eich bod yn byw, yn gweithio neu’n astudio yn ardal Dyfed-Powys. Rhaid eich bod chi wedi bod yn byw yn y DU am dair blynedd o leiaf, a rhaid eich bod yn annibynnol o’r Heddlu a’r System Cyfiawnder Troseddol. Rhaid eich bod chi’n medru gwneud arsylwadau diduedd a dyfarniadau gwybodus y gall y cyhoedd gael hyder ynddynt.

Darperir hyfforddiant ac ad-delir costau teithio ar gyfer gwirfoddolwyr o’r ardal leol.

Am ragor o wybodaeth, galwch 01267 226440 a gadewch neges ar gyfer y Swyddog Cymorth Sicrwydd, Caryl Bond, neu anfonwch e-bost at opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk.

Medrwch lawrlwytho’r llawlyfrau a’r ffurflenni cais o wefan y Comisiynydd hefyd: