23 Ebrill 2021

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog Mark Drakeford yn nodi y gallai canolfannau cymunedol amlbwrpas, gan gynnwys canolfannau cymunedol, neuaddau pentref, neuaddau eglwysi a chyflusterau cymunedol eraill, ailagor o 3 Mai ymlaen, yn hytrach na’r dyddiad blaenorol o 17 Mai.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau yn ystod y sesiwn friffio heddiw, ac mae’r canllawiau ar gyfer lleoliadau cymunedol amlbwrpas yn cael eu diweddaru i sicrhau cydymffurfiad â datblygiadau mewn rheoliadau, gan gynnwys pwyslais pellach ar awyru. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gynghori awdurdodau y bydd y rheoliadau ar ymgynnull yn gymdeithasol yn dal i atal nifer o weithgareddau rhag digwydd mewn lleoliadau cymunedol, a dim ond gweithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 15 o bobl a ganiateir.

Mae’r panel yn eich cynghori’n gryf i wneud pob ymdrech i gynnal eich gweithgaredd yn ddigidol neu gysylltu dros y ffôn. Os na, gallech ystyried a yw’n bosib cynnal eich gweithgaredd yn yr awyr agored, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Fel dewis olaf y dylid ystyried cynnal eich gweithgaredd o dan do. Os mai hwn yw’r unig ddewis a’i bod yn hanfodol eich bod yn cyfarfod, yna sicrhewch eich bod yn cadw’r sesiwn yn gryno ac yn cynnwys cyn lleied o bobl â phosibl, gyda’r holl weithdrefnau a phrotocolau angenrheidiol ar waith.

Dylai’r rheini sy’n gyfrifol am weithgareddau cymunedol gofio gwneud y canlynol;

  • cynnal pellter corfforol o 2 fetr.
  • gwisgo masg mewn mannau cyhoeddus dan do.
  •  golchi eich dwylo’n rheolaidd am 20 eiliad neu ddefnyddio’r hylif diheintio dwylo a ddarperir.

Sefydlwyd panel amlasiantaeth i gynnig cyngor a chefnogi’r gwaith o ailagor cyfleusterau’n ddiogel, a hynny’n unol â chanllawiau cenedlaethol. Crëwyd y panel o dan Is-grŵp Deall ein Cymunedau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion. Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) a Chyngor Sir Ceredigion sy’n arwain ar y gwaith o ddatblygu’r grŵp a hynny mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed Powys a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae’r panel yn cynnwys cynrychiolaeth o Iechyd a Diogelwch, Iechyd yr Amgylchedd a Diogelwch Cymunedol.

Mae’r panel yn annog unrhyw un sy’n gyfrifol am gyfleusterau cymunedol i geisio cyngor er mwyn sicrhau bod y trefniadau’n ddiogel ac yn cydymffurfio â chanllawiau cenedlaethol. Cyn ailagor unrhyw gyfleuster cymunedol, rhaid i’r canolfannau hynny sicrhau eu bod yn barthau sy’n rhydd rhag Covid.

The panel hosted another briefing session on April 28 at 13:30 to support those in charge of community venues with the latest developments. You can watch the recording of the session here:

Bydd y panel aml-asiantaeth yn parhau i gefnogi a chynghori Sefydliadau a Grwpiau Cymunedol, a gellir cyflwyno cwestiynau neu geisiadau am wybodaeth i’r grŵp sy’n cyfarfod yn wythnosol drwy CAVO ar gen@cavo.org.uk neu drwy ffonio 01570 423232.

Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.