Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd, mae mudiadau gwirfoddol yn cael eu hannog i gysylltu ag CGGC ynghylch gwneud cais cyn y cylch Cynhwysiant Gweithredol newydd.

Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd, mae mudiadau gwirfoddol yn cael eu hannog i gysylltu ag CGGC ynghylch gwneud cais cyn y cylch Cynhwysiant Gweithredol newydd.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais ar gyfer cylch nesaf cyllid Cynhwysiant Gweithredol yw 4 Mehefin 2021. Ond, bydd angen i’r rheini sy’n ymgeisio am y tro cyntaf fynd trwy broses gymeradwyo erbyn diwedd mis Ebrill, cyn i’r ceisiadau agor ar 3 Mai 2021.

Mae’r cylch hwn yn garreg filltir bwysig oherwydd hwn fydd y cyfle olaf i wneud cais am gyllid ar gyfer prosiectau hyd at flwyddyn o hyd.

SWYDDI YW’R NOD YN Y PEN DRAW, OND NID DYNA’R STORI GYFAN

 

Mae’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn darparu grantiau ar gyfer prosiectau yng Nghymru sy’n helpu pobl dan anfantais i ddychwelyd i fyd gwaith. Mae’r rhwystrau i gyflogaeth yn amrywio, ac mae’r grantiau hefyd yn berthnasol i’r rheini sy’n arbenigo mewn rhoi cymorth i grwpiau sydd wedi’u hymyleiddio’n draddodiadol, fel pobl ag anhawster dysgu neu’r rheini o gymuned BAME.

Mae’r grantiau’n arbennig o ddefnyddiol i’r rheini sy’n gweithio gyda:

  • Gofalwyr
  • Pobl dros 54 oed
  • Pobl â sgiliau isel
  • BAME pobl
  • Cartrefi di-waith
  • Pobl â gwaith yn cyfyngu ar gyflyrau iechyd
  • Pobl ifanc sydd ‘Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth, neu Hyfforddiant’ (NEET)

Cael pobl ddi-waith i mewn i swyddi ystyrlon yw’r nod yn y pen draw, ond gallai eich prosiect hefyd fod yn darparu cam allweddol ar y daith i gyflogaeth, fel:

  • Rolau gwirfoddoli sy’n darparu profiad buddiol

  • Hyfforddiant sgiliau sy’n helpu rhagolygon gwaith pobl

CYSYLLTWCH Â NI CYN GWNEUD CAIS

Oes gennych chi syniad am brosiect? Cysylltwch i drafod eich syniad gydag aelod o dîm Cynhwysiant Gweithredol CGGC. Gall y tîm helpu i wella’ch siawns o lwyddo a’ch arwain drwy’r broses ar bob cam o’r daith.

I drefnu sgwrs anffurfiol, anfonwch e-bost at activeinclusion@wcva.cymru neu ffoniwch 0300 111 0124.

Mae cyllid Ewropeaidd ar gyfer prosiectau sy’n mynd i’r afael â diweithdra ar gael drwy CGGC tan 2022, ac er y gall cyllid yr UE fod yn heriol, mae tîm arbenigol CGGC yma i helpu.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wcva.cymru/cynhwysiantgweithredol.