Dyddiad Cau: 30/06/2021

Cyfeirnod: REQ102931

37 awr / Cyfnod Penodedig

£24,982 – £27,041 *

 Penmorfa, Aberaeron

Rydym am recriwtio Swyddog Datblygu Trefi Gwledig i ymuno â’n Gwasanaeth Adfywio ac Economi ar gytundeb amser llawn am dymor penodol, wedi’i leoli yn ein swyddfa yn Aberaeron.

Mae hon yn swydd newydd, gyffrous yn y gwasanaeth, er mwyn cynorthwyo yn y broses o adfywio trefi gwledig a chymunedau pellennig Ceredigion. Os oes gennych brofiad mewn meysydd fel adfywio, gwaith cymunedol, datblygu economaidd a busnes, gallai hyn fod yn gyfle i chi. Byddwch yn cyfrannu at y broses o ddatblygu dyfodol cymunedau ledled y sir, gan ategu uchelgais y Cyngor o greu trefi sy’n llefydd ffyniannus, sy’n canolbwyntio ar bobl ac yn gydnerth. Disgwylir i chi gael proffil lleol amlwg i ysgogi a meithrin perthnasoedd cadarnhaol â phobl leol a chefnogi lleoedd sy’n diwallu anghenion a dyheadau’r gymuned.

O ddydd i ddydd byddwch yn:

 • Cydlynu, hwyluso a rheoli’r modd y darperir gweithgaredd adfywio i gefnogi adferiad ardaloedd gwledig Ceredigion.
 • Hwyluso ymgysylltiad, cyfranogiad a mentora ystod o sefydliadau yn y sectorau cymunedol, cyhoeddus a phreifat i gynorthwyo gyda datblygu eu gweithgareddau.
 • Hwyluso’r broses o ddwyn ymlaen a chyflwyno gweithgareddau LEADER posib (gan weithio ar y cyd â sefydliadau llawr gwlad) i Gr”{p Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (GGLl).
 • Trefnu a hwyluso digwyddiadau ymgynghori, rhwydweithio a hyrwyddo.
 • Gweithio gyda sefydliadau a busnesau lleol i gael mynediad at gyfleoedd cyllido eraill sy’n briodol i’w hanghenion.

Rydym am recriwtio unigolyn gyda:

 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol gan gynnwys y gallu i ffurfio perthnasoedd gwaith adeiladol gydag unigolion a sefydliadau yn y sector cymunedol, cyhoeddus a phreifat.
 • Y gallu i feddwl yn arloesol ac yn strategol.
 • Profiad o weithio mewn partneriaeth a datblygu cyfleoedd cydweithredol.
 • Sgiliau mentora ac eiriolaeth da.
 • Sgiliau cyfathrebu / cyflwyno sy’n briodol i gynulleidfaoedd amrywiol.
 • Brwdfrydedd dros weithgareddau yn y gymuned.
 • Y gallu i weithio’n hyblyg, arddangos eich menter eich hun a gweithio’n rhagweithiol.

Ariennir y swydd hon drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.

Yn gyfnewid am eich sgiliau a’ch ymrwymiad, byddwn yn cynnig ystod o fuddion gweithwyr i chi gan gynnwys cynllun oriau hyblyg, lwfans gwyliau blynyddol cystadleuol a chynllun cyfraniadau pensiwn hael. Mae mwy o wybodaeth am ein hystod eang o fuddion gweithwyr i’w gweld yma

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Os hoffech wybodaeth bellach am y rôl hon, cysylltwch â: Meleri Richards

Meleri.richards@ceredigion.gov.uk

Cynhelir cyfweliadau: 8 Gorffennaf 2021.

Noder: Cedwir yr hawl i newid y dyddiad cau.

Cais Ar-lein