Mae Cartrefi Iach, Pobl Iach yn brosiect ymarferol yn y gymuned sy’n gweithio ledled Cymru a De-orllewin Lloegr sy’n cefnogi pobl i gael:

 • Cartrefi cynhesach
 • Cartrefi mwy diogel
 • Cartrefi iachach

Mae ein tîm o Weithwyr Cymunedol yn cynnig cyngor a chymorth amrywiol ac opsiynau atgyfeirio wedi’u teilwra i anghenion yr aelwyd. Ar hyn o bryd, cynigir cymorth dros y ffôn, gan gynnwys galwadau 3 ffordd i ddarparwyr ac asiantaethau eraill i sicrhau bod aelwydydd yn cael y wybodaeth fwyaf cywir a defnyddiol. Dros amser, fel y mae canllawiau Covid-19 yn caniatáu, bydd ein Gweithwyr Cymunedol hefyd yn cynnig cymorth yng nghartrefi pobl, i’r rhai sydd ei angen.

Fel y dywed Katrina, ein Gweithiwr Cymunedol Arweiniol:

‘Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu mesurau ymarferol sy’n ei gwneud yn haws i bobl wresogi eu tai a byw mewn cartrefi diogel ac iach.  Gall hyn fod yn wahanol i bob person rydym yn siarad ag ef, ac rydym i gyd yn mwynhau cael y sgyrsiau hynny gyda deiliaid tai, gan drafod y cymorth amrywiol y gallwn ei gynnig a’r hyn a fyddai’n ddefnyddiol iddyn nhw’

Mae Cartrefi Iach, Pobl Iach yn agored i bawb, ond mae gan rai o’r gwasanaethau y cyfeiriwn atynt eu meini prawf cymhwysedd eu hunain.  Mae’r cymorth y gallwn ei gynnig yn cynnwys:

 • Ynni: cymorth a chyngor i ddeall biliau ynni, cymorth gyda dyledion tanwydd, newid tariff, mesuryddion deallus, cynilion a disgowntiau (e.e., Gostyngiad Cartrefi Cynnes)

 • Dŵr: gwybodaeth, cyngor a chymorth gyda gostyngiadau tariff a mesuryddion dŵr

 • Gwresogi: cymorth gyda cheisiadau i Nyth, cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru, darparu bwyleri newydd, systemau gwres canolog ac insiwleiddio i aelwydydd cymwys

 • Cynyddu incwm i’r eithaf: cymorth a chyfeirio ar gyfer gwirio budd-daliadau a cheisiadau am ostyngiad yn y dreth gyngor

 • Addasiadau i’r cartref: cymorth i gael mynediad i reiliau gafael, cawodydd gwastad, lifftiau grisiau ac ati.

 • Cofrestr Gwasanaeth Blaenoriaeth: cofrestru am ddim gyda darparwyr nwy, trydan a dŵr ar gyfer aelwydydd cymwys

 • Mesurau diogelwch yn y cartref: ymwybyddiaeth o garbon monocsid, larymau mwg a falfiau coginio sy’n cloi- gwybodaeth a chyngor i bawb a dyfeisiau ar gyfer aelwydydd cymwys

 • Cysylltiad â’r rhwydwaith nwy: cymorth i wneud cais am dalebau cysylltu nwy lle bo hynny’n gymwys

Darperir Cartrefi Iach, Pobl Iach mewn partneriaeth ag Ynni Cymunedol a Mwy a National Energy Action gyda chymorth ariannol gan Wales & West Utilities.  Cyflawnir ein gwaith ar y cyd ag amrywiaeth o sefydliadau o bob rhan o’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector gan gynnwys cynllun amnewid boeleri Nyth, cwmnïau dŵr, CAB, Gofal a Thrwsio, awdurdodau lleol a nifer o sefydliadau lleol yn y gymuned.

Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, yn ei chael hi’n anodd cynhesu eu cartref, neu os hoffech drafod a chyfeirio pobl rydych chi’n eu cefnogi i’n prosiect, cysylltwch â ni.