Ar 16 Awst 2021, caiff Cronfa Arloesi Anableddau Dysgu ei lansio, a gaiff ei hariannu gan Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru, a bydd hon yn cynnig cyfle i bobl sydd ag anableddau dysgu i gynnig syniadau am weithgareddau a gwasanaethau newydd, gan fanteisio ar gyllid er mwyn profi pa mor dda y mae’r syniadau yn gweithio mewn gwirionedd

Mae’r Gronfa yn cynnig cyfle i sefydliadau o’r trydydd sector a chyrff statudol i wneud cais am gyllid i redeg prosiect y mae wir wedi cael ei gydgynhyrchu gyda phobl sy’n byw gydag anableddau dysgu ar draws siroedd gorllewin Cymru sef Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion

Mae hwn yn gynllun grant arloesol a gydgynhyrchwyd gyda phobl sydd ag anableddau dysgu, ac y byddant yn gwneud penderfyniadau am y sawl a fydd yn cael y cyllid hefyd. Er mwyn galluogi hyn, rhaid cyflwyno’r holl geisiadau mewn ffurf ‘Hawdd i’w Darllen’.

Bydd y Gronfa Arloesi Anableddau Dysgu yn darparu hyd at 100% o’r costau refeniw fesul prosiect, hyd at £10,000. Gall hyd at 20% o gyfanswm y cais ariannol fod am eitemau cyfalaf lle y mae ymgeiswyr yn dangos cyswllt clir gyda’r cais am refeniw.

Rhaid i’r holl brosiectau a gefnogir ddangos sut y byddant yn cysylltu gydag un neu fwy o’r themâu yn Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru, a ddatblygwyd gan bobl sy’n byw gydag anableddau dysgu o Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y Siarter: | Learning Disability Charter (pembrokeshirepeople1st.org.uk)

Rhaid cwblhau pob prosiect erbyn 31 Mawrth 2022

Y dyddiad cau er mwyn cyflwyno ceisiadau yw dydd Gwener 10 Medi 2021.

Cysylltwch â development@pavs.org.uk i ofyn am becyn ymgeisio

Mae yna Sesiwn Holi ac Ateb am y Gronfa drwy Zoom ar 1af o Fedi am 10.00am, a fydd yn rhoi cyfle i ddysgu mwy am y gronfa ac i ofyn cwestiynau, i helpu i gryfhau eich cais.  Cofrestrwch ar Eventbrite.