Cynghorau Iechyd Cymuned (CIC) yw llais annibynnol pobl yng Nghymru sy’n defnyddio gwasanaethau GIG. Rydym yn cynnwys gwirfoddolwyr lleol sy’n ymddwyn fel llygaid a chlustiau’r claf a’r cyhoedd. Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig i annog eraill i ddweud eu dweud am wasanaethau GIG, a bod yn gyswllt pwysig rhwng y rheiny sy’n cynllunio a chyflenwi gwasanaethau GIG, y rheiny sy’n eu harchwilio a’u rheoleiddio, a’r rheiny sy’n eu defnyddio.

Fe fydd dod yn aelod CIC yn dy alluogi di i:

  • Dysgu sgiliau Newydd
  • Ennill profiad
  • Gweithio fel rhan o dîm
  • Gwneud gwir wahaniaeth yn dy gymuned leol.

Fel aelod CIC fe fyddi di’n:

  • Ystyried materion iechyd o safbwynt y cyhoedd
  • Siarad â phobl yn eu cymunedau am eu barnau am, a’u profiadau o wasanaethau GIG.
  • Ymweld â gwasanaethau GIG lleol i glywed am brofiadau cleifion (a’r rheiny sy’n gofalu ac yn poeni amdanynt)
  • Edrych ar gynlluniau a chynigion GIG lleol a chenedlaethol, i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion cymunedau lleol
  • Cwrdd yn rheolaidd gyda rheolwyr GIG, i sicrhau bod gwasanaethau’n diwallu anghenion pobl leol.

Fe fyddi di’n derbyn hyfforddiant llawn a chefnogaeth i dy alluogi di i gyflawni dy rôl ac fe fydd unrhyw ‘dreuliau parod’, megis costau teithio, yn cael eu had-dalu.

Wyt ti eisiau gwybod mwy am ddod yn aelod CIC?

Am fwy o wybodaeth, cyswllt: https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus / 02920 825 454