Ar 7 Awst 2021, symudodd Cymru i lefel rhybudd 0. Mae hyn yn golygu nad yw’r rhan fwyaf o’r cyfyngiadau ar gysylltiad cymdeithasol ar waith mwyach a gall pob busnes ail-agor. Bydd y newid sylweddol hwn yn cyflwyno nifer o heriau, felly mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW) eisiau clywed gan fudiadau gwirfoddol ynghylch sut bydd codi’r cyfyngiadau yn effeithio ar eich mudiad, beth yw eich prif bryderon a pha arweiniad a chymorth ychwanegol sydd eu hangen.

Bydd yr arolwg hwn yn rhoi gwell dealltwriaeth i ni o’r prif heriau a byddwn yn cynnal digwyddiad ar 15 Medi, ar ôl i’r arolwg hwn gau, i drafod yr heriau a nodwyd a pha gymorth sydd ar gael. Mae manylion y digwyddiad hwn hwn ar gael yma.

Cwblhewch yr arolwg

Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod unrhyw elfen o’r ffurflen drwy e-bostio: help@wcva.cymru