Ymchwil newydd yn cofnodi effaith COVID-19 ar natur agored i niwed ac ymateb cefnogol cyflym y sector gwirfoddol a chymunedol.

Mae adroddiad newydd, a ariannwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn tynnu sylw at sut y daeth natur agored i niwed i’r amlwg yng Nghymru yn ystod pandemig y Coronafeirws, a sut y mae’r sector gwirfoddol a chymunedol wedi chwarae rhan allweddol wrth fynd i’r afael â’r her hon.

Cymerodd cynrychiolwyr o’r sector gwirfoddol a chymunedol ledled Cymru ran yn yr ymchwil, gan rannu eu profiadau o nodi ac ymateb i’r rhai mwyaf anghenus yn ystod y pandemig. Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith bod natur agored i niwed wedi dod i’r amlwg yn gyflym, wedi’i gwaethygu pan nad oedd unigolion yn gallu cael mynediad at gymorth gan adnoddau, gwasanaethau a seilwaith lleol penodol.

Darllenwch am y canfyddiadau allweddol yma