Mae cyllid yr UE ar gael o hyd er mwyn cefnogi twf a chynhyrchu incwm ar gyfer mudiadau gwirfoddol mewn sawl rhan o Gymru, ond mae amser yn brin i wneud cais.

 
Wrth i’r diwedd agosáu i Gyllid Ewropeaidd yng Nghymru, mae tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn CGGC yn annog mudiadau gwirfoddol i gysylltu â nhw i drafod syniadau cyn gwneud cais.

‘Os oes gennych chi syniad i ehangu ar eich gwaith a fydd yn creu swyddi ac yn helpu i gynyddu eich effaith gymdeithasol, gallai’r Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol fod o gymorth mawr i chi ddechrau arni’, meddai Alun Jones, Pennaeth Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru.

Mae cyllid ar gael i’r rhai sy’n gweithredu ym Mlaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Sir Gâr, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Môn, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Rhondda Cynon Taf, Abertawe, a Thorfaen.

Gall y Gronfa ddarparu buddsoddiad o hyd at £150,000 i fudiadau sy’n gweithio mewn rhanbarthau cymwys o Gymru. Mae’r cymorth sydd ar gael yn gymysgedd o grantiau a chymorth ad-daladwy (gyda llog o 0%), a pho fwyaf y byddwch chi’n gor-gyflawni wrth greu swyddi, po leiaf fydd angen ei ad-dalu.

Mae’r Gronfa wedi cael ei defnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd i gefnogi twf a chynhyrchu incwm, er enghraifft:

  • Prynu eiddo (neu ehangu, adnewyddu ac ati)
  • Cymorth cyflog, rhent ac offer
  • Cynyddu gwasanaethau ar gyfer y bobl rydych chi’n eu cefnogi

Fodd bynnag, gall y gronfa gael ei defnyddio i gefnogi unrhyw syniad arloesol a fydd yn arwain at helpu’r mudiad i gynhyrchu incwm a chreu a chynnal swyddi (cyhyd â bod hynny o fewn ysbryd a chwmpas y gronfa). Rydyn ni wedi ariannu tafarndai cymunedol, cytiau cŵn a chanolfan beicio mynydd hyd yn oed!

Er mwyn dysgu rhagor ac i drafod eich syniadau, cysylltwch â thîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru drwy ffonio 0300 111 0124 neu e-bostio sic@wcva.cymru. Os hoffech drefnu galwad ar amser penodol, gallwch drefnu galwad un i un yma. Mae gwybodaeth ar gael ar ein tudalen Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol hefyd.

Mae’r Gronfa’n cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru ac mae’n rhan o’r gyfres o fuddsoddiadau a gaiff ei gweinyddu gan Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru