Daw’r neges isod o’r Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol:

Gall cymunedau ledled Cymru nawr wneud cais am grant rhwng £3,000 a £10,000 ar gyfer prosiectau cyfalaf fydd yn annog ymgysylltiad â’u treftadaeth leol. Trysorau’r Filltir Sgwar – rownd 2.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – hanner dydd, Hydref 4ydd, 2021.

Dyma’r ail flwyddyn i’r rhaglen gael ei chynnal yng Nghymru ac mae’n seiliedig ar gysyniad o’r enw’r ddinas 15 munud lle dylai pawb allu ddiwallu’r rhan fwyaf o’u hanghenion o fewn taith gerdded fer neu feicio o’u cartref. Nod y rhaglen grant cyfalaf yma yw cefnogi prosiectau sy’n helpu i gysylltu cymunedau â’r dreftadaeth ar stepen eu drws fel y gall pobl leol elwa ohoni.  Gall y rhaglen ariannu gwariant cyfalaf i greu allbynnau megis byrddau dehongli neu placiau QR, gwaith cyfalaf ar raddfa fach i eiddo treftadaeth, murluniau, arddangosfeydd dros dro neu prosiectau digidol fel apiau a gwefannau.  I gystadlu am gyllid rhaid i’r prosiect gynnig cyfleoedd i bobl fod yn rhan o’r gweithgarwch gan weithio tuag at ein canlyniad gorfodol y ‘bydd ystod ehangach o bobl yn rhan o dreftadaeth’ yn sgil ein hariannu. 

Grantiau Trysorau’r Filltir Sgwâr (Rownd 2) | Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (heritagefund.org.uk)

Cefnogaeth i ymgeiswyr :

I gefnogi ymgeisiwyr rydym wedi trefnu sesiynau cwestiwn ac ateb rhithiol – mae’n gyfle i ymgeiswyr alw fewn i holi unrhyw gwestiynau cyn ymgeisio.   Rydym hefyd wedi paratoi fideo yn darparu cyngor ar ddatblygu prosiect ynghyd â tips ar sut i lenwi’r ffurflen gais.  (Y bwriad yw rhannu’r fideo yma ar ddechrau y sesiynau rhithiol.) Mae copi Cymraeg a Saesneg ar gael i chi lawrlwytho yma : https://1drv.ms/u/s!AnM7JUglVjxAg2vVLV9o6fUiS4ko?e=Nb5aNc

Mae croeso i chi rannu’r fideo yma gyda grwpiau a sefydliadau yn lleol ond plis peidiwch a’i rannu ar unrhyw blatfform cyhoeddus.

Sesiynau cwestiwn ac ateb – linc i archebu tocynnau : https://www.ticketsource.co.uk/heritagefundcymru

 

Neges ar eich gwefannau cymdeithasol :

Byddwn yn hynod ddiolchgar petae modd i chi rannu’r wybodaeth isod ar eich cyfryngau cymdeithasol ac annog grwpiau treftadaeth neu sefydliadau di-elw sy’n awyddus i archwilio hanes eich ardal leol ymgeisio am gyllid.   Os hoffech drafod unrhyw syniad neu ymholiad ymhellach mae croeso i chi gysylltu â mi ar ellen.hywel@heritagefund.org.uk