Cyflog oddeutu £45,000 – £50,000 y flwyddyn gan ddibynnu ar sgiliau a phrofiad
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 11eg o Hydref 2021

Mae Cyngor Ar Bopeth Ceredigion yn elusen gyngor leol annibynnol ac yn aelod o rwydwaith cenedlaethol Cyngor Ar Bopeth ag enw da am wasanaethu a grymuso pobl Ceredigion drwy ddarparu gwasanaethau cyngor di-dâl, amhleidiol, annibynnol a chyfrinachol.

Rydym yn ceisio Prif Swyddog Gweithredol i arwain ein tîm ymroddedig dros ben o staff a gwirfoddolwyr i yrru ymlaen y cam nesaf yn ein datblygiad strategol a busnes wrth inni gadarnhau ac adeiladu ar yr addasiadau a wnaed i’n model darpariaeth yn ystod 2020

Dylai fod gennych brofiad o weithio yn y sector wirfoddol neu gyhoeddus a dealltwriaeth drwyadl o’r amgylchedd strategaeth a pholisi y mae Cyngor Ar Bopeth yn gweithio ynddo. Mae eisiau hanes cryf o gynllunio strategol a busnes, datblygu partneriaethau newydd a gweithio ar y cyd â rhanddeiliaid a phartneriaid. Mae profiad o gynhyrchu incwm yn llwyddiannus drwy ffyrdd dyfeisgar o ddenu ffynonellau newydd o gyllid yn hanfodol. Dylech fod yn ariannol graff, â phrofiad o ddarparu gwasanaethau gweithredol effeithlon ac effeithiol sy’n ymateb i anghenion cymunedau a gwybodaeth o reoli darpariaeth gwasanaethau drwy sianeli digidol. Mae rhaid ichi fod ag ymrwymiad eglur i’r Gymraeg.

I gael pecyn recriwtio, sy’n cynnwys copi o Adroddiad Blynyddol Cyngor Ar Bopeth Ceredigion 2019/2020, cysylltwch â Sally Hurman, Cynorthwy-ydd Gweithredol sally.hurman@cabceredigion.org

Ar gyfer trafodaeth anffurfiol o’r swydd fel y mae wedi’i disgrifio yn y pecyn recriwtio cysylltwch â Sue Chambers, Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr: sue.chambers@cabceredigion.org