Gwnewch eich cymuned yn lle glanach a mwy diogel i fyw, chwarae a gweithio. 

Mae hybiau codi sbwriel cymunedol Cadwch Gymru’n Daclus bellach wedi ailagor ar hyd a lled Cymru. Maent yn galluogi unigolion, grwpiau cymunedol a busnesau i fenthyg cyfarpar codi sbwriel i lanhau eu hardal leol, yn rhad ac am ddim.

Mae cyfraddau sbwriel wedi cynyddu dros y flwyddyn ddiwethaf ac wedi mynd yn fater ar raddfa fawr yma yng Nghymru. Mae’r tywydd cynnes wedi golygu ein bod wedi gallu mynd allan unwaith eto i fwynhau natur lleol a’n hardaloedd arfordirol, ond mae gweithredoedd nifer fach wedi effeithio ar fwynhad ymwelwyr a phobl leol, gan ddinistrio ein golygfeydd hardd, gyda biniau yn aml yn gorlifo.

Nod Cadwch Gymru’n Daclus yw mynd i’r afael â phroblem sbwriel yn uniongyrchol, gan ei wneud yn haws nag erioed i fenthyg cyfarpar a chymryd camau cadarnhaol tuag at wella’r gymuned.

Mae’r rhwydwaith gynyddol o hybiau yn cynnig yr holl gyfarpar sydd ei angen i gynnal ymgyrch glanhau diogel, yn cynnwys codwyr sbwriel, siacedi llachar, bagiau sbwriel a chylchynnau. Maent wedi cael eu sefydlu gan Cadwch Gymru’n Daclus fel rhan o’u menter Caru Cymru.

Nod yr ymadrodd Cymraeg, Caru Cymru, yw ysbrydoli pawb i weithredu a gofalu am yr amgylchedd. Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio gyda phob awdurdod lleol ar draws Cymru a dyma eu menter fwyaf erioed i ddileu sbwriel a gwastraff.

Fe wnaeth pob hyb gau yn ystod y cyfnod clo cyntaf, ond yn ddiweddar, roeddent yn gallu ailagor wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio. Mae nifer y bobl sydd wedi defnyddio’r hybiau dros yr wythnosau diwethaf wedi bod yn rhyfeddol, gyda chymunedau yn dod ynghyd a gwneud defnydd o’r cyfarpar am ddim i wella eu hardaloedd lleol a mynd i’r afael â gwastraff.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

“Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae.  Mae sbwriel nid yn unig yn felltith yn ein hamgylchedd lleol, ond mae hefyd yn cael effaith sylweddol ar ein hiechyd, ein llesiant, ac ar fywyd gwyllt hefyd.

“Codwch wrth fynd heibio trwy ddefnyddio ein cyfarpar casglu am ddim yn eich hyb lleol.  Rydym i gyd wedi gweld eisiau ein hoff leoedd dros y flwyddyn ddiwethaf.  Mae’n hanfodol bod ein cymunedau, ein mannau gwyrdd a’n traethau yn cael eu cadw’n lân ac yn ddiogel i bawb eu mwynhau.  Gyda’n gilydd, gallwn i gyd wneud gwahaniaeth.”

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn defnyddio eu hyb lleol i gysylltu, neu fynd i’w gwefan am fwy o wybodaeth: www.keepwalestidy.cymru/litter-picking-hubs

Mae Caru Cymru wedi cael cyllid trwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.