Daw’r neges isod o’r CGGC:

Wrth i HSBC wneud y penderfyniad i gyflwyno ffioedd newydd i gyfrifon banc elusennau, mae CGGC a’i bartneriaid yn gweithio i gefnogi’r sector yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae CGGC yn ymwybodol bod elusennau a mudiadau gwirfoddol wedi bod yn wynebu amrediad o broblemau wrth ddefnyddio gwasanaethau bancio. Ymhlith y rhain mae problemau o ran agor cyfrifon banc busnes bach, cau canghennau lleol a phroblemau gydag addasrwydd cyfrifon ar gyfer elusennau a grwpiau cymunedol.

Y broblem ddiweddaraf yw fod llawer o fudiadau’n cael eu heffeithio gan benderfyniad HSBC i gyflwyno ffioedd cyfrif banc newydd i elusennau. O fis Tachwedd, bydd y banc yn codi £60 y flwyddyn i gadw’r cyfrifon ar agor ac mae wedi cyflwyno amrediad o ffioedd eraill.

Mae hon yn sefyllfa anodd ac rydyn ni’n poeni am yr heriau y mae’n ei chreu i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Hoffem ddiolch i’n haelodau am godi’r mater gyda ni a’ch sicrhau chi ein bod yn cymryd camau lle y gallwn ni i gefnogi’r sector.

Mae CGGC yn cael cyfarfodydd rheolaidd â’r Comisiwn Elusennau a chyrff ymbarél eraill i drafod materion sy’n effeithio ar elusennau yng Nghymru, gan gynnwys mynediad at wasanaethau bancio. Gwnaethom ni, ynghyd â’n partneriaid o’r DU, gwrdd yn ddiweddar â’r Grŵp Cyllid Elusennau a nifer o gynrychiolwyr o fanciau’r stryd fawr i drafod ein pryderon.

Yn y cyfamser, os yw eich mudiad yn cael ei effeithio, dyma rai adnoddau (Saesneg yn unig):

Cysylltwch â CAVO  os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gyngor.