LleoliadGweithio o gartref – ond rhaid byw o fewn un o’r ardaloedd isod 

Math o swyddParhaol 

OriauRhan-amser (x 3) Llawn amser (x 1) Byddwn yn ystyried ceisiadau rhan-amser neu rhannu swydd. 

Cyflog: £24,261 – £28,542 a lwfans o £500 am weithio o gartref (pro rata os yw’n berthnasol) 

Dyddiad Cau: 31/10/21

Hoffech chi fod yn rhan o waith ataliol yr NSPCC o fewn ysgolion?

Pwrpas yr NSPCC yw atal creulondeb tuag at blant ledled y DU ac Ynysoedd y Sianel. Rydym wedi bod yn brwydro dros blentyndod am y 130 mlynedd diwethaf ac rydym nawr yn cyflawni strategaeth sefydliadol newydd ar gyfer 2021-2031. Mae’r strategaeth yn galluogi’r NSPCC i sicrhau newid mwy i blant ac i ysbrydoli pobl eraill i ymuno â ni yn y frwydr dros blentyndod.

Rydym yn recriwitio ar gyfer 4 swydd yn yr ardaloedd canlynol:

*Sir Benfro & Sir Gaerfyrddin – 1x 17.5 awr yr wythnos (Sgiliau Cymraeg yn hanfodol)

*Powys a Cheredigion – 1 x 17.5 awr yr wythnos (Sgiliau Cymraeg yn hanfodol)

*RCT, Caerffili, Abertawe, Castell-Nedd Port-Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr – 1 x 35 awr yr wythnos (Sgiliau Cymraeg yn ddymunol)

*Cas-newydd, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen, Merthyr Tudful – 1 x 17.5 awr yr wythnos (Sgiliau Cymraeg yn ddymunol)

Mae Gwasanaeth Ysgolion yr NSPCC yn gyfrifol am ddarparu Cofia Ddweud. Cadwa’n Ddiogel yn ogystal â gwasanaethau i staff, rhieni, plant a phobl ifanc. Nod y gwasanaeth yw darparu cyngor a chymorth, a chodi ymwybyddiaeth o’r hyn sy’n cadw plant yn ddiogel drwy raglen o ymweliadau ag ysgolion gan staff a gwirfoddolwyr. Mae hefyd yn ceisio sicrhau’r incwm mwyaf posib i’r NSPCC gan gefnogwyr a darpar gefnogwyr drwy ddatblygu a chyflwyno strategaethau codi arian a rheoli cysylltiadau tymor hir â chefnogwyr. 

Chi fydd yn gyfrifol am gydlynu a gweithredu cynnig yr NSPCC i ysgolion o fewn eich ardal. Gan weithio tuag at dargedau, bydddwch yn recriwtio, hyfforddi a chadw tîm o wirfoddolwyr lleol i ddarparu gwasanaethau i ysgolion,

Os ydych chi’n rhywun sydd â phrofiad o ddarparu rhaglenni mewn lleoliad addysgol neu ddiogelu, sydd wedi’i ysgogi gan dargedau, gyda sgiliau cynllunio a threfnu cryf, sgiliau cyfathrebu da a sgiliau pobl rhagorol – byddem wrth ein bodd i glywed gennych.

Swydd barhaol yw hon. Byddwch chi’n gweithio o gartref a bydd angen i chi gallu teithio ledled yr ardal felly mae’n hanfodol bod gennych chi fynediad i’ch car eich hun bob dydd.

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein wefan:

NSPCC | Careers 

neu cysylltwch â Rhian Jones – Rhian.Jones@nspcc.org.uk