Mae seithfed rownd y Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi (LDTCS) bellach yn agored i geisiadau. Ar gyfer prif grantiau rhwng £5,000 – £49,000 a phrosiectau o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 23 Ionawr 2022, bydd prosiectau llwyddiannus yn dechrau ym mis Mawrth 2022.

Mae WCVA yn chwilio am syniadau prosiect a fyddai o fudd i’r gymuned, gall ymgeiswyr wirio pwy sy’n gymwys drwy ymweld â’u gwefan a defnyddio’r map i weld ble mae safleoedd cymwys.website and using the map to see where eligible sites are.

Mae’r LDTCS yn ariannu prosiectau sy’n canolbwyntio ar Fioamrywiaeth, Lleihau Gwastraff a lleihau Gwastraff i Safleoedd Tirlenwi a Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach.

Mae chwe chylch blaenorol LDTCS wedi ariannu rhai prosiectau gwych sy’n gwneud gwelliannau amgylcheddol cadarnhaol yn eu hardal gyda chefnogaeth y gymuned. O ailgyflwyno martens pinwydd i ailddefnyddio plastigau wedi’u taflu, mae amrywiaeth o weithgarwch yn digwydd ledled Cymru.

Gallwch ddarllen mwy am y prosiectau sydd eisoes yn rhedeg yng Nghymru o’r fan hon.

Mae’r cylch hwn hefyd yn agored i geisiadau i’r grant o Arwyddocâd Cenedlaethol, sy’n cynnig cyllid ar gyfer un prosiect o arwyddocâd cenedlaethol gyda gwerth rhwng £50,000 a £250,000 a fydd yn cyfrannu at ddwy neu fwy o themâu’r gronfa.

Er mwyn cyflwyno cais am gyllid, bydd angen i ymgeiswyr gofrestru gyda Phorth Ymgeisio Amlbwrpas WCVA (MAP). Os ydych wedi cofrestru gyda MAP o’r blaen, gallwch fewngofnodi drwy roi eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar y sgrin gartref.

Gall sefydliadau gofrestru drwy ymweld â’r wefan https://map.wcva.cymru.

Os oes angen help arnoch i gofrestru ar MAP dilynwch hyn video.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am LDTCS, cysylltwch â Thîm Cronfeydd Grant WCVA yn ldtgrants@wcva.org.uk