Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau

Mae’n rhaid i bob grŵp lenwi ffurflen gais ar lein erbyn 12fed o Ionawr 2022. Bydd ymgeiswyr yn cael eu hysbysu am y canlyniad o fewn 2 fis o’r dyddiad cau.

Mae’r grantiau am gefnogi grwpiau a all ddangos effaith fuddiol barhaus ar fywydau pobl hŷn sy’n cael eu heithrio neu o dan anfantais. Mi fyddem yn cefnogi sefydliadau sydd yn cefnogi pobl sydd yn 65 oed neu hyn. Mi fyddem yn blaenoriaethu grwpiau bach neu grwpiau lleol mewn ardaloedd o anfantais sydd â dealltwriaeth glir o anghenion eu cymuned ac yn mynd i’r afael â’r anghenion hyn.

  • Bydd grantiau rhwng £1,000 a £5,000 ar gael bob blwyddyn. Gallwch wneud cais am hyd at 3 blynedd.
  • Grantiau tuag at gostau prosiect neu tuag at gostau craidd y sefydliad os yw prif nod y sefydliad yn cwrdd â nodau’r gronfa.
  • Bydd angen i’ch sefydliad fod wedi bod yn rhedeg gweithgareddau am o leiaf 24 mis.
  • Rhaid i’ch incwm blynyddol fod yn £100,000 neu lai ar gyfer eich blwyddyn ariannol lawn ddiwethaf. Bydd angen i chi ddarparu’ch cyfrifon i brofi hyn.

Manylion llawn yma (Sefydliad Cymunedol Cymru)