Mae cyfle cyffrous a heriol wedi codi i ymuno â’n tîm ymroddedig o eiriolwyr annibynnol trwy gyflawni rôl hanfodol gweithiwr achos cleientiaid yn ein Pwynt Cyswllt Unigol.

Amser llawn gyda chyllid sefydledig dros y tymor hir, trefniant hybrid i weithio gartref ac yn y swyddfa, gyda’r angen i gynnal ymweliadau cymunedol o bryd i’w gilydd.

Mae Advocacy West Wales-Eiriolaeth Gorllewin Cymru yn ddarparwr blaenllaw gwasanaeth eiriolaeth annibynnol yng Ngorllewin Cymru.

Os ydych chi:

Yn meddu ar sgiliau cyfathrebu, ffôn, TG a threfnu rhagorol,

Yn siaradwr Cymraeg a Saesneg dwyieithog,

Yn meddu ar ymrwymiad cryf i faterion sy’n ymwneud â chyfiawnder cymdeithasol, hawliau dynol, a chydraddoldeb a chynhwysiant, a dealltwriaeth ohonynt,

Yn mwynhau gweithio fel aelod o dîm, gan ymgysylltu ag ystod eang o bobl, yn weithwyr proffesiynol ac yn gleientiaid y gwasanaeth,

Yn dymuno sicrhau cymhwyster Lefel 2 mewn Eiriolaeth Annibynnol, gyda’r cyfle i ymestyn i gymhwyster Lefel 4 maes o law;

Efallai eich bod chi yn meddu ar y sgiliau gofynnol ar gyfer y rôl hwn.

Tâl rhagorol a threfniant gweithio hyblyg, ynghyd â chyfleoedd i ddatblygu eich rôl a chyfleoedd hyfforddiant helaeth.

Am ddisgrifiad swydd llawn a phecyn ymgeisio, cysylltwch ag admin@advocacywestwales.org.uk 

I ddysgu mwy am y rôl ac am ein gwaith, trowch at:  www.advocacywestwales.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd Chwefror 9fed 2022.

Disgwylir i’r cyfweliadau gael eu cynnal 14 Chwefror 2022.