I gydlynu a rheoli darpariaeth Gwasanaethau Cwnsela Area 43 a’i dîm o gwnselwyr cymwys, a chymryd rôl arweiniol wrth sicrhau bod gan bobl ifanc fynediad at wasanaethau cwnsela o ansawdd i wella eu hiechyd emosiynol, eu meddwl a’u llesiant cyffredinol. Bydd y rôl yn gyfrifol am reoli’r holl gytundebau cwnsela, adrodd a phobl.

Cytundeb: Parhaol, llawn-amser
Cyflog: £28,000 pa
Lleoliad: Lleoli yng Ngorllewin Cymru – Aberteifi, Ceredigion, SA43 1DW

Prif Gyfrifoldebau:
• Gweithio o fewn fframwaith cyfranogi, gan roi plant a phobl ifanc wrth galon gwaith y prosiect.
• Sicrhau bod yr holl gyflenwi cytundeb yn cwrdd â gofynion cyllidwyr trwy brosesau monitro, gwerthuso ac adrodd cadarn.
• Mae sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu diogelu yn flaenoriaeth yn y Gwasanaeth a hysbysu’r Prif Swyddog Diogelu (PSO) am unrhyw bryderon critigol ac i’r Prif Swyddog Gweithredol yn eu habsenoldeb.
• Sicrhau bod yr holl bolisïau a gweithdrefnau sy’n gysylltiedig â darparu’r gwasanaeth a CMS yn cael eu dilyn.
• Yn ogystal â diddordeb amlwg a dilys yng ngwaith Area 43, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o / arddangos:
• Profiad blaenorol mewn rôl reoli gyda chyfrifoldeb eang
• Profiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc
• Yn gallu bod yn ofalgar, yn sensitif ac yn amyneddgar wrth gefnogi pobl i fod mor annibynnol â phosib.
• Brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl
• Y gallu i wrando, deall ac ymateb i bobl, gan roi’r person sy’n cael ei gefnogi yn gyntaf bob amser.
• Y gallu i gyd-dynnu’n dda â phobl a gweithio mewn cytgord ag eraill, trwy herio a helpu pobl i ddatblygu a dysgu o’u profiadau.
• Y gallu i fod yn hyblyg ac yn agored i heriau, syniadau a phrofiadau newydd
• Y gallu i ddangos gwerthoedd ac ymddygiadau Area 43

Os hoffech dderbyn Pecyn Gwybodaeth ar gyfer y rôl hon gyda manylion ar sut mae gwneud cais, neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â dropin@area43.co.uk.

Nodwch: ni fydd ymateb i’r hysbyseb hon ynddo’i hun yn cael ei ystyried yn gais. Bydd angen Cofnod Cyrhaeddiad a datganiad ategol arnom, sy’n mynd i’r afael â’r fanyleb person llawn yn y pecyn gwybodaeth.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 4 Chwefror 2022

Area 43 Recruitment Pack / Pecyn Recriwtio Area 43