Grantiau CAVO

Hyfforddiant Cymunedol Cymorth Cyntaf

Nod cynllun Cais am Grant Cymorth Cyntaf Cymunedol CAVO yw ariannu sefydliadau/grwpiau lleol i helpu i adeiladu gwytnwch yng nghymunedau Ceredigion trwy ddarparu hyfforddiant cymorth cyntaf sylfaenol ar draws y Sir. Croesewir ceisiadau gan sefydliadau ar gyfer sesiynau sy’n agored ac yn hygyrch i bawb yn y gymuned. Gellir cynnig mynediad i wirfoddolwyr a staff cyflogedig YN UNIG os oes lleoedd sbâr.   Mae grantiau am £500 i dalu costau hyfforddiant, llogi ystafelloedd, cyhoeddusrwydd a chostau cysylltiedig. Os ydych yn credu y byddai eich costau yn fwy na £500 am unrhyw reswm, cysylltwch â ni i drafod.

Ymgeisiwch yma: First Aid Grant Application Form

Am fwy o wybodaeth, i gael sgwrs am eich syniad prosiect neu i ofyn am gopi papur o’r ffurflenni cais, cysylltwch â grant@cavo.org.uk neu ffoniwch ni ar 01570 423232.

Ceredigion: Mynd i'r Afael â Thlodi Bwyd ag Ansicrwydd Bwyd

The scheme offers grants of up to £1,000 capital funding per application to eligible o

Mae’r cynllun yn cynnig grantiau o hyd at £1,000 o cyllid cyfalaf i fudiadau cymwys. Bwriedir i’r arian hwn gefnogi prosiectau sy’n mynd i’r afael yn uniongyrchol â thlodi bwyd ac yn gwella diogelwch bwyd ymhlith y poblogaethau mwyaf agored i niwed yng Ngheredigion.

Mae’r cynllun grant ar agor i fudiadau dielw, grwpiau cymunedol, ac endidau eraill sy’n ymroi i liniaru ansicrwydd bwyd o fewn y sir. Enghreifftiau o brosiectau yw:

 • Cefnogi sefydliadau i gael gafael ar gyflenwadau bwyd ychwanegol, eu storio a’u dosbarthu, gan gynyddu eu gallu i ddarparu bwyd o ansawdd da a maethlon i’w cwsmeriaid.
 • Prynu offer fel oergelloedd, rhewgelloedd ac offer coginio neu offer TG (i helpu i hwyluso system o gyfeiriadau electronig a chysylltiad â chwsmeriaid).
 • Prynu offer sy’n helpu partneriaethau bwyd lleol a sefydliadau cymunedol i gefnogi prosiectau sy’n ymwneud â bwyd ac sy’n helpu i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi bwyd. Er enghraifft, datblygu mentrau tyfu a dosbarthu bwyd lleol.

Ymgeisiwch yma: Food Poverty Captial Grant Scheme

Dyddiad Cau: 7fed o Awst 2024.

Am fwy o wybodaeth, i gael sgwrs am eich syniad prosiect neu i ofyn am gopi papur o’r ffurflenni cais, cysylltwch â grant@cavo.org.uk neu ffoniwch ni ar 01570 423232.

Cymunedau’n Cyfrif

Dyma gyfle unigryw i grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol sy’n weithredol yng Ngheredigion gael cymorth ariannol i drefnu gweithgareddau i wella sgiliau rhifedd yn eu cymuned.

Gall Cymunedau’n Cyfrif yn cefnogi prosiectau sy’n datblygu sgiliau rhifedd a hyder unigolion drwy weithgareddau cymunedol. Rhaid i’’r gweithgareddau gynnwys  oedolion 19 oed a throsodd, ac y rhai nad oes ganddynt gymhwyster  lefel 2 mewn mathemateg neu gyfwerth (radd TGAU C neu gyfwerth), ond gall y gweithgareddau fod ar agor i bawb.

Gwnewch gais ar-lein yma:

–    Cais llai – rhwng £200 a £2,000

–    Cais mwy – rhwng £2,001 a £10,000

Os bod gwell gennych lenwi’r ffurflen gais ar Microsoft Word, cysylltwch â CAVO i ofyn am y ffurflen gais.

Rhai enghreifftiau o’r hyn a allai fod yn bosibl drwy Gymunedau’n Cyfrif.

 • Gweithdai cyllidebol a rheoli arian
 • Sesiynau coginio ar gyllideb
 • Cyrsiau garddio cymunedol
 • Nosweithiau gemau bwrdd a chardiau
 • Gweithgareddau ffitrwydd

Edrychwch ar Gysylltu Ceredigion I weld pa fath o weithgareddau sydd wedi’u hariannu gydag yn gynllun yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech wybod mwy, cysylltwch – grant@cavo.org.uk neu 01570 423 232.

(Noder bod yn rhaid cwblhau pob gweithgaredd a gefnogir gan y cynllun hwn erbyn mis Rhagfyr 2024.)

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU, gyda’i yrru gan Ffyniant Bro.

Grant dan Arweiniad Pobl Ifanc

Mae Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn ôl am 2024! Dyma’r cyfle i bobl 14-25 oed wneud cais am gyllid ar gyfer y prosiectau sy’n bwysig iddyn nhw. Mae hyd at £2000 ar gael ar gyfer prosiectau y mae pobl ifanc yn credu fydd yn hyrwyddo gwirfoddoli i’w cyfoedion.

Croesewir ceisiadau gan grwpiau o bobl ifanc 14-25 oed.

Grant yn agor 10 Ebrill 2024
Dyddiad cau 20 Mai 2024
Hysbysiadau Ymgeisydd erbyn 7 Mehefin 2024

Ymgeisiwch yma: Ar gau ar hyn o bryd

Am fwy o wybodaeth, i gael sgwrs am eich syniad prosiect neu i ofyn am gopi papur o’r ffurflenni cais, cysylltwch â grant@cavo.org.uk neu ffoniwch ni ar 01570 423232.

Ceredigion: Ein Cartref, Ein Cynefin (Lle Lleol ar gyfer Natur, Cynllun Grantiau Bach)

Nod y cynllun hwn yw adfer a gwella asedau naturiol a darparu natur ar garreg eich drws lle mae pobl yn byw, yn gweithio ac yn defnyddio gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r cynllun yn cael ei ariannu gan gronfa Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru drwy Bartneriaeth Natur Leol Ceredigion.

Cyllid cyfalaf yw hwn – gellir ei ddefnyddio i brynu ‘pethau’ ond nid talu am gostau parhaus fel cyflogau neu gostau rhedeg cyffredinol. Hyd at £5,000 fesul cais.

Ymgeisiwch yma: Ar gau ar hyn o bryd

Delio Cais: 30 Tachwedd 2023

Am fwy o wybodaeth, i gael sgwrs am eich syniad prosiect neu i ofyn am gopi papur o’r ffurflenni cais, cysylltwch â grant@cavo.org.uk neu ffoniwch ni ar 01570 423232.

The Caring Communities Grant Scheme

Mae’r Cynllun yn galw am syniadau prosiect yng Ngheredigion sy’n meithrin gallu a gwytnwch cymunedol er mwyn datblygu gwasanaethau a chefnogaeth a fydd:

 • Hyrwyddo iechyd a lles emosiynol,
 • dod â phobl o bob oed at ei gilydd a’u helpu i feithrin cysylltiadau cymdeithasol,
 • galluogi pobl i gynnal eu hannibyniaeth ac aros gartref, osgoi derbyniadau diangen i’r ysbyty ac oedi wrth ryddhau cleifion
 • Cynnig cefnogaeth gynnar ac atal anghenion rhag gwaethygu.

Bydd y Cynllun yn ystyried ariannu 100% o gostau’r prosiect hyd at £20,000. Mae’r cyllid yn bennaf ar gyfer costau refeniw. Rhaid dangos bod unrhyw gostau cyfalaf a gynhwysir yn hanfodol i lwyddiant y prosiect.

Dyddiadau cau ceisiadau:
• Rownd 1 – 31 Gorffennaf 2023, 5pm
• Rownd 2 – 29 Medi 2023, 5pm

Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu a bydd hysbysiad dyfarnu grant yn cael ei anfon o fewn un mis i’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

Rhaid cwblhau prosiectau a dychwelyd ffurflenni monitro o fewn 12 mis o hysbysiad dyfarnu grant.

Ymgeisiwch yma: Ar gau ar hyn o bryd

Am fwy o wybodaeth, i gael sgwrs am eich syniad prosiect neu i ofyn am gopi papur o’r ffurflenni cais, cysylltwch â grant@cavo.org.uk neu ffoniwch ni ar 01570 423232.