Ariannu Cynaliadwy

Mae CAVO yn gweithio i sicrhau trydydd sector sydd yn ffynnu, ble gall mudiadau ddiogelu a chynhyrchu yr adnoddau sydd ei angen arnynt i oroesi, ffynnu ac aros yn berthnasol yn y dyfodol
=

Yn eich cefnogi i ddatblygu strategaethau ariannu

=

Eich helpu i nodi a mynd ar drywydd cyfleoedd ariannu gan gynnwys Codi Arian, tendro a chymorth rhodd

=

Hwyluso mynediad uniongyrchol i gyllidwyr a dosbarthu diweddariadau cyllid

=

Rhedeg cynlluniau grant CMGC

=

Cydlynu hyfforddiant ariannu

Cynllun Grant Bach CAVO

Mae’r Cynllun Grant Bach CAVO yn cefnogi prosiectau yng Ngheredigion sy’n adeiladu cymunedau cryfach, cefnogi gwirfoddolwyr, gwella amgylcheddau gwledig a threfol neu’n ail-gysylltu pobl â gweithgareddau cymunedol. Gallwch wneud cais am hyd at £2,000 gyda ffurflen gais sy’n un dudalen. Rhaid cwblhau prosiectau erbyn 31 Mawrth 2022.

Os yw’ch prosiect o fudd i drigolion Ngheredigion, cysylltwch â ni i drafod eich syniadau!

Gallwch chi lawr-lwythwch y ffurflen gais a’i hanfon at gen@cavo.org.uk mailto:gen@cavo.org.uk neu cysylltwch â ni ar 01570 423232.

Os nad yw’ch prosiect yn addas ar gyfer y Cynllun Grant Bach, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gyllidau eraill.

Cynllun Arloesi Cymunedau Gofalgar

Mae’r Cynllun yn galw am syniadau prosiect arloesol yng Ngheredigion sy’n treialu ffyrdd o adeiladu gallu a gwytnwch cymunedol er mwyn datblygu gwasanaethau integredig a chefnogol ar gyfer:

  • Pobl fregus a hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, gan gynnwys dementia;
  • Pobl ag anabledd dysgu
  • Plant ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch
  • Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc.

Bydd y Cynllun yn ystyried ariannu 100% o gostau’r prosiect lan i £20,000. Mae’r cyllid yn bennaf ar gyfer costau refeniw. Rhaid dangos bod unrhyw gostau cyfalaf a gynhwysir yn hanfodol i lwyddiant y model gwasanaeth newydd. Rhaid cwblhau prosiectau erbyn 31 Mawrth 2022.

Rydyn ni yn chwilio am brosiectau i gefnogi trwy’r amser felly cysylltwch â ni heddiw i drafod eich syniadau!

Cyllido Cymru

 

Cyllido Cymru yw’r llwyfan i chwilio am gyllid i’r trydydd sector yng Nghymru.

Fe’i datblygwyd gan rwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru i alluogi mudiadau trydydd sector i chwilio drwy gannoedd o gyfleoedd am grantiau ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Funding Wales Homepage

Newyddion Diweddar

Mae amser yn brin i gyrchu lleoliadau gwaith a ariennir yn llawn

Mae amser yn brin i gyrchu lleoliadau gwaith a ariennir yn llawn

Ydy’r pandemig wedi cynyddu eich llwyth gwaith? Oes angen pâr arall o ddwylo arnoch chi? Gall mudiadau gwirfoddol yng Nghymru elwa o leoliadau gwaith sy’n para am 6 mis a thelir y costau llawn gan gynllun Kickstart. Mae CGGC yn helpu mudiadau gwirfoddol i gael...

Apply for a grant with the Tudor Trust

Apply for a grant with the Tudor Trust

**Mae'r erthygl hon wedi'i chyflwyno i CAVO yn uniaith Saesneg.** **This article has been submitted to CAVO in English only.** The Tudor Trust is an independent charitable trust which supports work which tries to meet the many different...

Grantiau ‘goroesi’ a ‘ffynnu’ COVID-19 ar agor nawr

Gall mudiadau gwirfoddol wneud cais nawr am gyllid pandemig trwy gam newydd o Gronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru. Mae Cronfa Gwydnwch y trydydd sector (TSRF) wedi rhoi cymorth unigryw i 235 o fudiadau gwirfoddol yng Nghymru ers Ebrill 2020. Ond, rydyn ni’n gwybod...

Helpwch WCVA i greu darlun cyfredol, cywir o godi arian yng Nghymru

Byddwch yn rhan o ymchwil CGGC a Sefydliad Siartredig Codi Arian Cymru i godi arian yng Nghymru. Bydd yr arolwg cyfrinachol ond yn cymryd pum munud ac mae wedi ei anelu at y person sy’n gyfrifol am godi arian yn eich mudiad, gan mai nhw fydd â’r darlun cywiraf o’ch...

Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol

Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol

Mae cyllid yr UE ar gael o hyd er mwyn cefnogi twf a chynhyrchu incwm ar gyfer mudiadau gwirfoddol mewn sawl rhan o Gymru, ond mae amser yn brin i wneud cais.  Wrth i’r diwedd agosáu i Gyllid Ewropeaidd yng Nghymru, mae tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn CGGC...