Canllawiau ar gyfer Lleoliadau Cymunedol yng Ngheredigion

Panel wedi’i sefydlu i gefnogi grwpiau ar ailagor lleoliadau cymunedol yng Ngheredigion yn ddiogel

Cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford y gallai canolfannau cymunedol amlbwrpas gan gynnwys canolfannau cymunedol, neuaddau pentref, neuaddau eglwys a chanolfannau cymunedol eraill ailagor o 30 Gorffennaf. Fodd bynnag, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau yn y rheoliadau ar 7 Awst ac mae’r canllawiau cenedlaethol yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori awdurdodau y bydd y rheoliadau ar ymgynnull cymdeithasol yn dal i atal rhai gweithgareddau rhag digwydd.

Yn y cyfamser, i gefnogi a darparu cyngor i grwpiau sy’n paratoi i ailagor eu lleoliadau cymunedol yng Ngheredigion, mae panel amlasiantaeth wedi’i sefydlu i sicrhau ailagor cyfleusterau yn ddiogel ac yn gymesur. Mae’r panel wedi’i greu o dan Is-Grŵp Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion; Deall ein Cymunedau. Yn arwain ar ddatblygiad y grŵp mae Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) a Chyngor Sir Ceredigion mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed Powys a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae’r panel yn cynnwys cynrychiolaeth o Iechyd a Diogelwch, Iechyd yr Amgylchedd a Diogelwch Cymunedol.

Bydd y panel yn cynnal cyfres o sesiynau briffio ar gyfer unigolion, grwpiau neu sefydliadau sy’n gyfrifol am ganolfannau cymunedol amlbwrpas sy’n canolbwyntio ar adeiladau, pobl a gweithgareddau. Mae’r panel hefyd wedi creu pecyn adnoddau i gynorthwyo i ailagor lleoliadau cymunedol yn ddiogel. Bydd y pecyn adnoddau yn cael ei gyhoeddi a’i rannu unwaith y bydd Canllawiau terfynol Llywodraeth Cymru ar gael.

Er nad oes angen cymeradwyaeth yr Awdurdod Lleol i ailagor ar leoliadau cymunedol, mae Llywodraeth Cymru yn annog yn gryf y canolfannau rheoli hynny i hysbysu’r awdurdod lleol os ydyn nhw’n bwriadu ailagor unrhyw gyfleusterau cymunedol. Gall y panel a sefydlwyd gefnogi a chynghori cyfleusterau cymunedol ar agweddau megis rheoli cyfleusterau, iechyd a diogelwch ac asesiadau risg. Mae’r panel yn annog unrhyw un sy’n gyfrifol am gyfleusterau cymunedol yn gryf i ofyn am gyngor i sicrhau bod trefniadau’n ddiogel a bod cydymffurfiad yn unol â chanllawiau cenedlaethol. Mae’r panel wedi’i sefydlu i helpu a chefnogi grwpiau a chyfleusterau.

Gellir cyflwyno cwestiynau neu geisiadau am wybodaeth am sesiynau briffio neu’r pecyn adnoddau i’r grŵp sy’n cyfarfod yn wythnosol trwy CAVO ar  gen@cavo.org.uk  neu dros y ffôn ar 01570 423232.