Mae gan Dîm Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru gyllid prosiect ar gael (hyd at £2000) i helpu i greu cymunedau cydlynol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Rydym yn chwilio’n benodol am brosiectau sy’n bodloni’r meini prawf allweddol canlynol:

  • Cyflwyno gweithgareddau sy’n cefnogi cymunedau lleiafrifoedd ethnig i fynd i’r afael â thensiynau cymunedol a meithrin cydlyniant cymunedol. Mae hyn yn cynnwys cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr; Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches; a chamau i fynd i’r afael ag Antisemitiaeth ac Islamoffobia.

  • Cyflwyno digwyddiadau a gweithgareddau sy’n dod â phobl o wahanol gymunedau at ei gilydd yn benodol i feithrin ymdeimlad ehangach o gymuned a pherthyn. Dylai cynigion ystyried sut mae gweithgareddau’n cefnogi integreiddio, mynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd, nodi nodweddion cyffredin drwy rannu diddordebau a phrofiadau, a dathlu diwylliant a threftadaeth yr ardal.

Sylwch na fydd ceisiadau’n cael eu derbyn ddim hwyrach na 5pm ar 14eg Mehefin 2024 a bod angen eu dychwelyd i’r cyfeiriad e-bost canlynol:communitycohesion@sirgar.gov.uk