Trwy gyfrwng y Gronfa Arloesi Cymorth i Ofalwyr, mae grantiau ar gael i sefydliadau yn y trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro sy’n darparu neu yr hoffent ddarparu gwasanaeth a gweithgareddau er mwyn cynorthwyo gofalwyr di-dâl.

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau fydd dydd Llun 26 Chwefror 2024.

 

Ar gyfer ceisiadau ariannol hyd at 100% o gostau refeniw, hyd at £5,000 ar gyfer prosiectau mewn un ardal sirol a £15,000 ar gyfer prosiectau rhanbarthol.  Gall hyd at 20% o gyfanswm y cais ariannol fod am eitemau cyfalaf lle y mae ymgeiswyr yn dangos cyswllt clir gyda’r cais am refeniw.

 

Mae Themâu’r Gronfa fel a ganlyn:

Cynorthwyo bywyd ochr yn ochr â gofalu

Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth

Nodi a chydnabod gofalwyr

Cynorthwyo cynhwysiant digidol

Gwella iechyd corfforol a lles meddyliol gofalwyr

 

Rhaid i’r holl brosiectau gael eu cwblhau erbyn 31 Mawrth 2025.

Mae pecynnau cais ar gael drwy gais e-bost gan development@pavs.org.uk

 

Gellir lawrlwytho pecynnau hefyd o balet Gwasanaeth Cynghori Cyllido PAVS (dolen yma).

Anogir darpar ymgeiswyr i gysylltu â PAVS ar 07971 598 116 gydag unrhyw ymholiadau.