Cyhoeddwyd y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol (y Cynllun Gweithredu) ar gyfer ymgynghoriad 12 wythnos ar 24 Mawrth 2021 ac mae’n nodi uchelgais arloesol i fynd i’r afael â hiliaeth systemig a sefydliadol, gan weithio tuag at greu Cymru wrth-hiliol erbyn 2030. Mae’r
Cynllun Gweithredu yn darparu gwybodaeth ynghylch ystyr gwrthhiliaeth,
pam mai Cynllun yw hwn ac nid strategaeth, yn ogystal â gwybodaeth ynghylch y themâu polisi sy’n sail i’r nodau a’r camau gweithredu.

Mae’r Cynllun Gweithredu wedi’i lunio ar y cyd gydag ystod o randdeiliaid gan gynnwys Undebau Llafur, partneriaid o’r sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, a sefydliadau, aelodau a
mentoriaid cymunedol. Ei nod yw bod yn Gynllun cadarn a rhynggysylltiedig sy’n adlewyrchu profiadau’r rhai sydd wedi’i lunio.

am fwy o wybodaeth am y ymgynghoriad ewch i: https://gov.wales/race-equality-action-plan-anti-racist-wales

Gwybodaeth am y Grant

Mae’r cyfle ariannu hwn wedi’i sefydlu i sicrhau bod yr ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol yn cael ei gynnal gydag ystod eang o bobl o gymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol ledled Cymru (gan gynnwys cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr, mudwyr a ffoaduriaid). Nod y grant yw darparu cyfleoedd i ehangu’r ddeialog ynghylch creu Cymru wrth-hiliol a’r nodau polisi a’r camau gweithredu penodol a gynigir yn y Cynllun weithredu. Mae’n adeiladu ar y cyllid ymgysylltu â’r gymuned a ddarparwyd yn 2020 i lywio’r gwaith o ddatblygu’r Cynllun Gweithredu.

Mae’r grant tymor byr hwn wedi’i greu i ariannu gweithgareddau ymgynghori
uniongyrchol gyda chymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol ledled Cymru. Diben y grant yw sicrhau bod cyfleoedd ymgynghori ar gael i bob cymuned a grŵp Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol fel bod modd iddynt allu ymateb i’r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol. Drwy’r grant hwn rydym am wybod beth mae pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yn ei feddwl o’r Cynllun a’r nodau a’r camau gweithredu sydd ynddo.

Mae’r grant hwn ar gael i’r trydydd sector, neu i grwpiau neu sefydliadau cymunedol sy’n arbenigo mewn cefnogi cymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol neu weithio neu ymgysylltu â nhw.

Gellir cynnal digwyddiadau ymgysylltu drwy amrywiaeth o ieithoedd. Gall gweithgareddau ymgynghori hefyd ymwneud yn benodol ag un o’r themâu polisi. Er enghraifft, gweithgaredd ymgynghori sy’n anolbwyntio’n benodol ar thema addysg y Cynllun.

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu grantiau o hyd at £4,999 i sefydliadau a grwpiau cymunedol cymwys. Byddwn yn ystyried ceisiadau unigol a chyfunol ar gyfer y grant hwn.

Camau Nesaf

am fwy o wybodaeth am y ymgynghoriad ewch i: https://gov.wales/race-equality-action-plan-anti-racist-wales

Am fwy o wybodaeth am y grant e-bostich equalitybranch@gov.wales neu lawrlwythwch y nodiadau canllaw isod. Y dyddiad cau yw’r 19 Ebrill 2021.