Gwirfoddoli

Mae CAVO yn gweithio i gefnogi mudiadau gyda'r elfennau ymarferol o weithio gyda gwirfoddolwyr, ac yn hyrwyddo ac amlygu cyfleon gwirfoddoli yng Ngheredigion.
=

Darparu gwybodaeth a chymorth i’ch sefydliad ar sut i estyn allan at ystod amrywiol o wirfoddolwyr.

=

Yn cefnogi eich sefydliad i greu cyfleoedd gwirfoddoli deniadol.

=

Eich helpu i adolygu eich polisi gwirfoddoli, gweithdrefnau diogelu a safonau ansawdd.

=

Hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli i unigolion drwy amrywiaeth o ffynonellau.

Rydw i am Wirfoddoli

Mae’n wych clywed eich bod am wirfoddoli gallwn eich helpu gyda:-

Collais Ffair Wirfoddoli!

Mae Ffeiriau Gwirfoddoli yn ffordd wych i glywed o grwpiau, sefydliadau ac elusennau lleol sy’n chwilio am wirfoddolwyr.

Mae ein Ffeiriau Gwirfoddoli wedi mynd yn ar-lein felly os gwnaethoch chi fethu un peidiwch â phoeni, gallwch wylio’r recordiadau yma:

Mae Angen Gwirfoddolwyr Arnom

Mae’n wych clywed eich bod am gael gwirfoddolwyr. Dyma beth allwch chi ei wneud:-

Rwy'n Rheoli Gwirfoddolwyr

Os ydych chi’n gweithio gyda gwirfoddolwyr, neu os hoffech chi, gallwn ni eich helpu chi gyda:-

  • Ymuno â Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddol Ceredigion (CVON)
  • Datblygu polisi a gweithdrefn
  • Help a chefnogaeth gyda recriwtio gwirfoddolwyr
  • Hyfforddiant a digwyddiadau

Newyddion Diweddar

Defnyddio Celf i Hybu Iechyd Meddwl Oedolion Ifanc

munwch â'n dosbarthiadau celf newydd ar gyfer 18-25 oed. Gan weithio gydag ymarferion celf a therapiwtig, mae Amethyst yn cynnig y cyfle i fod yn greadigol ynghyd ag i siarad. ar-lein ac am ddim. Ewch i https://smallworld.org.uk/amethyst am fwy o wybodaeth neu e...

Gwneud gwirfoddoli ymysg pobl ifanc yn anhygoel yng Nghymru!

Gwneud gwirfoddoli ymysg pobl ifanc yn anhygoel yng Nghymru!

Mae'r digwyddiad am ddim hwn a gynhelir gan WCVA ar Ddydd Mawrth 9fed o Fawrth 2021 rhwng 2-3.30pm. Cofrestrwch yma Mae gwirfoddoli ymysg pobl ifanc yn anhygoel pan fydd yn cael ei wneud yn iawn, ond sut ydych chi’n llwyddo i wneud pethau’n iawn, ar gyfer pobl ifanc...

Gwirfoddolch yn y Fforwm Cynunedol Penparcau!

Mae Fforwm Penparcau yn chwilio am pobl i wirfoddoli! Gwiliwch eu gwirfoddolwyr yn gweithio a clywch pam mae nhw’n wirfoddoli. Am fwy o wybodaeth ebostiwch contact@penparcau.cymru https://www.youtube.com/watch?v=xPsx6bBs5e4

Sut i sicrhau diogelwch gwirfoddolwyr yn ystod y cyfnod clo

Sut i sicrhau diogelwch gwirfoddolwyr yn ystod y cyfnod clo

Mae ymdrechion gwirfoddol ffurfiol ac anffurfiol wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i unigolion a chymunedau yng Nghymru ers dechrau pandemig COVID-19. Mae’r math hwn o gymorth yn galluogi pobl i hunanynysu pan fo angen a chadw mewn cysylltiad. Nawr bod y gyfradd heintio...

Gwirfoddoli Cymru: Dweud eich dweud – Arolwg ar gyfer pobl ifanc

Mae Gwirfoddoli Cymru eisiau clywed beth sydd gan bobl ifanc 13-25 oed i’w ddweud am eu gwefan / ap. Cwblhewch yr arolwg byr hwn os oes gennych brofiad o ddefnyddio’r wefan o’r blaen neu erioed wedi clywed amdani, i fod â siawns o ennill 1 o 5 taleb £ 20. ...

Llyfrgell Gymunedol Cei Newydd

Llyfrgell Gymunedol Cei Newydd

Dysgu mwy am sut y cymerodd Cei Newydd yr awenau llyfrgell sy'n cael ei rhedeg gan yr awdurdod lleol a'i throi'n llyfrgell gymunedol sy'n cael ei rhedeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr. https://youtu.be/Rtg22HU_ckI