Gwobrau Cydnabod Gwirfoddolwyr Ceredigion 2021 – Ffurflen Enwebu

Mae’r Gwobrau Gwirfoddolwyr Ceredigion yn dathlu gwirfoddolwr sydd wedi gwneud gwaith eithriadol yn ei gymuned sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i eraill.

Y dyddiad cau oedd y 16eg o Awst 2021.

Cyhoeddir enillwyr ar y 5ed Hydref – sef ‘Be Nice Day’.

Rheolau’r gwobrau

• Rhaid derbyn enwebiadau erbyn Awst 16eg 2021 
• Rhaid i enwebeion fod yn gwirfoddoli yng Ngheredigion
• Rhaid ceisio caniatâd yr enwebai.
• Cyhoeddir yr enillwyr gan CAVO ar 5 Hydref 2021 – Diwrnod Bod yn Neis.
• Gellir defnyddio ffotograffau a gwybodaeth am eu gwirfoddoli at ddibenion cyhoeddusrwydd..
• Bydd panel annibynnol o feirniaid sy’n cynnwys staff CAVO, ymddiriedolwyr a chynrychiolwyr y sector gwirfoddol yn gwneud y penderfyniad terfynol ar ennill ceisiadau.
• Ni all gwirfoddolwyr gael eu henwebu eu hunain nac aelod o’r teulu.
• Dim ond ar gyfer un categori y gellir enwebu enwebeion.
 
Bydd y ffurflen gais hon yn cael ei storio’n electronig a’i chadw am 24 mis o ddyddiad y seremoni wobrwyo. Bydd unrhyw ffurflenni enwebu copi caled yn cael eu dinistrio’n ddiogel ar ôl eu storio’n electronig. Bydd yr holl ddata personol yn cael ei gadw’n ddiogel ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae CAVO wedi ymrwymo i sicrhau bod preifatrwydd yn cael ei amddiffyn. Pe byddem yn gofyn ichi ddarparu gwybodaeth benodol y gellir eich adnabod drwyddi, gallwch fod yn sicr mai dim ond i wneud penderfyniad ar y Gwobrau Gwirfoddolwyr ac unrhyw gyhoeddusrwydd cysylltiedig y bydd yn cael ei defnyddio.
 
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion
Cwmni Cyfyngedig trwy Warant Rhif Cofrestredig 3323924
Rhif Elusen Cofrestredig 1061364
 

Newyddion Gwirfoddoli Diweddaraf

Digwyddiad Rhwydweithio Credydau Amser Tempo

Digwyddiad Rhwydweithio Credydau Amser Tempo

Ymunwch â ni i weld y datblygiadau diweddaraf o fewn Tempo Cymru, sgwrsio â mudiadau sydd wedi cynnwys credydau amser yn eu mudiadau a dysgu mwy sut y gallai weithio i'ch mudiad.

Oes diddordeb gyda chi i fod yn aelod o banel ieuenctid ‘Dewis’?

Oes diddordeb gyda chi i fod yn aelod o banel ieuenctid ‘Dewis’?

Mae Panel Ieuenctid Dewis, wedi cydlynu gan Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, yn banel o bobl ifanc lleol sy’n gyfrifol am ddewis pa bobl ifanc a phrosiectau ieuenctid yng Ngheredigion sy’n derbyn cymorth ariannol drwy ddyrannu Bwrsariaeth Pobl Ifanc Ceredigion a Grant...

Free courses to help community groups act on the nature crisis!

Free courses to help community groups act on the nature crisis!

Are you a member of a community group or voluntary organisation?Would you like to take part in a free new scheme to help protect and restore nature?Then this course could be for you! Nabod Natur – Nature Wise is an online training programme which teaches you about how...

A fydd gwirfoddoli yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi darparu datganiad polisi, “Gwirfoddoli ac Asesu Gallu i Weithio” (Saesneg yn unig) ar gyfer ateb cwestiynau gan wirfoddolwyr a hawlwyr budd-daliadau lles, ond nid yw’n edrych fel petai’r canllawiau sydd wedi’u cyhoeddi yn...

Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr

Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr 2022 yw'r 21ain flwyddyn i'r dathliad cenedlaethol o wirfoddoli ddigwydd.  Eleni bydd yr wythnos yn cael ei chynnal rhwng 7 a 13 Chwefror 2022. Mae Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr yn dathlu gwirfoddoli myfyrwyr yn y ffyrdd canlynol: Gwella...

Cwrs Cynllunio Gwasanaethau Digidol Ieunctid DesYIgn

Mae ProMo yn cynnal cwrs 8 wythnos am ddim i sefydliadau’r trydydd sector sydd yn gweithio ag ieuenctid mewn un ffordd neu'i gilydd. Byddem yn eich helpu i gynllunio, profi a datblygu gwasanaethau digidol/hybrid neu i ailfeddwl rhai sydd...

Gwirfoddolwyr a’r Gyfraith

Gwirfoddolwyr a’r Gyfraith

gydag Eileen Murphy Mae'r gweithdy am ddim yn cynnig cyfle i ddiweddaru eich gwybodaeth, rhwydweithio â chydweithwyr a meithrin eich hyder wrth reoli gwirfoddolwyr.Open to Volunteer co-ordinators working in Ceredigion Lleoliad: Aberaeron Neu Ar Lein - 08.3.2022 - 9:30...

Gwobrau Gwirfoddolwyr Ceredigion – Enillydd 2021

Diolch i Wirfoddolwyr Ceredigion Mae Gwobrau Gwirfoddolwyr Ceredigion 2021 yn diolch i'r miloedd o drigolion Ceredigion sydd wedi rhoi o'u hamser i wirfoddoli a chefnogi mudiadau a'u cymunedau dros y 18 mis diwethaf. Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion...