Rydym am glywed eich barn ar y Strategaeth Tlodi Plant ddrafft i Gymru. https://www.llyw.cymru/strategaeth-tlodi-plant-ddrafft-cymru-2023

Fel Llywodraeth Cymru, rydym yn benderfynol o fynd i’r afael â thlodi plant, a hynny fel prif flaenoriaeth. Mae’r ymrwymiadau yn ein Rhaglen Lywodraethu yn cael eu llywio gan yr angen canolog hwnnw i drechu tlodi ac anghydraddoldebau.

Mae’r strategaeth hon wedi’i chreu ar y cyd â theuluoedd sydd â phrofiad bywyd o dlodi a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi. Mae dros 3,300 o unigolion, gan gynnwys dros 1,400 o blant a phobl ifanc, wedi rhoi o’u hamser i siarad â ni a’n helpu i ddeall yr hyn y mae angen i ni ei flaenoriaethu wrth i ni weithio i fynd i’r afael â thlodi ac anghydraddoldeb mewn dull trawslywodraethol.

Mae’r prif arfau i drechu tlodi, fel budd-daliadau lles a llawer o bwerau cyllidol, yn bwerau sydd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Ond rydym yn benderfynol o weithio ar draws Llywodraeth Cymru i wneud y mwyaf o’r pwerau sydd ar gael i ni.

Er mwyn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol, rhaid i ni roi atebion Cymreig ar waith, gan gydweithio â’n partneriaid i greu Cymru lle y gall pob plentyn, person ifanc a theulu ffynnu.

TrechuTlodiAChefnogiTeuluoedd@llyw.cyrmru