Fel sefydliad sy’n cefnogi grwpiau cymunedol ac elusennau, roeddem eisiau rhoi gwybod i chi am y newidiadau er mwyn i chi allu parhau i roi cyngor a chymorth i sefydliadau yn eich ardal.

Gall sefydliadau nawr: 

• ymgeisio am hyd at £20,000 mewn un grant;

• ymgeisio i gael eu hariannu am hyd at ddwy flynedd; 

• cael mwy nag un grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol ar y tro. 

Mae’r newid hwn i’r terfyn uchaf ar y rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn rhoi mwy o sefydlogrwydd ariannol, sicrwydd hirdymor a chynnydd mewn cyllid hygyrch i brosiectau.

Gall sefydliadau ymgeisio ar-lein fel arfer. Fel arfer mae’n cymryd 12 wythnos i asesu a thalu ymgeiswyr llwyddiannus.

Dim ond un grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol y gall sefydliadau ei gael ar y tro. Mae hyn yn golygu pe bai sefydliad yn derbyn cyllid cyn 15 Tachwedd, ni fydd yn gallu gwneud cais am fwy o arian nes bod y prosiect wedi’i gwblhau.

Un o effeithiau’r newid hwn yw ei bod yn bosibl na fyddwn yn gallu cefnogi’r un nifer o brosiectau o fewn ein cyllideb wrth i uchafswm y grant gynyddu. Rydym yn annog sefydliadau yn gryf i ystyried eu cyllideb yn ofalus a gofyn am yr hyn sydd ei angen arnynt ar gyfer eu prosiect penodol. Bydd hyn yn ein helpu i gynyddu nifer y cymunedau y gallwn eu cefnogi o dan y rhaglen ar ei newydd wedd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan.