Newyddion

Ar Agor – Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Ar Agor – Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Mae'r gronfa hon bellach ar agor i grwpiau ac unigolion. Y dyddiad cau yw 21 Mehefin 2021 Mae Cronfa Waddol Dr Dewi Davies yn rhoi cymorth i’r canlynol: Grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ac ynysu gan gynnwys tlodi tanwydd a phroblemau...

Dwy swydd wag yn HAHAV

Swyddog Codi Arian profiadol ar gyfer ceisio am grantiau sylweddol, rhoddion trwy ewyllys, apêl a gweithgareddau lleol. Rheolwr Cyfleusterau Byw'n Dda, Canolfan Dddydd newydd HAHAV, Plas Antaron, Aberystwyth Am fanylion llawn gweler yr adran Swyddi www.hahav.org.uk....

Help i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth

Help i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth

Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd, mae mudiadau gwirfoddol yn cael eu hannog i gysylltu ag CGGC ynghylch gwneud cais cyn y cylch Cynhwysiant Gweithredol newydd. Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd,...

Cefnogaeth i Fentrau Cymunedol

Cefnogaeth i Fentrau Cymunedol

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (LAG) eisiau clywed gan unrhyw un sydd angen cefnogaeth i gwmpasu'r posibiliadau ar gyfer cyfleuster neu adeilad cymunedol er mwyn ei ddatblygu fel menter gymunedol. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno manylion y cynigion yw 12yp...

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU – Gwahoddiad i Wneud Cais

Estynnir gwahoddiad i sefydliadau sy'n gweithredu yng Ngheredigion i wneud cais i gronfa newydd ar gyfer prosiectau a fydd yn cynorthwyo pobl i sicrhau cyflogaeth, buddsoddi mewn busnesau a chymunedau lleol neu roi hwb i sgiliau pobl leol. Nod Cronfa Adfywio Cymunedol...

HFRC Co-ordinator: Jig-so

HFRC Co-ordinator: Jig-so

Teuluoedd Iachach, Cymunedau Cydnerth Mae Teuluoedd Iachach, Cymunedau Cydnerth yn brosiect 5 mlynedd a ariennir gan y Gronfa Loteri Gymunedol. Mae Jig-So yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a phrofiadol i arwain a chyd-gydgysylltu'r prosiect cyffrous hwn a'r tîm. Bydd...

Ymchwil Clore Leadership Wales

Mae Clore Social Leadership, mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru, yn bwriadu lansio rhaglen datblygu arweinyddiaeth ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru yn 2021. Mae hon yn un o gyfres o raglenni datblygu arweinyddiaeth cenhedlaeth newydd a gynigir gan...

Dechreuwch Ennill Credydau Amser Tempo

Dechreuwch Ennill Credydau Amser Tempo

Ers ei lawnsio diwedd mis Tachwedd 2020, mae rhaglen Credydau Amser Tempo Cymru yn tyfu. Wedi ei ariannu gan y Llywodraeth, mae’r rhaglen cyffrous newydd am fynd i’r afael â thlodi ac effeithiau unigrwydd ac ynysrwydd wrth weithio mewn partneriaieth gyda’r CGS a’n...

Cefnogwch Etholiadau’r Senedd

Mae etholiad y Senedd wedi’i drefnu i gael ei gynnal ddydd Iau 6 Mai ac mae Swyddogion Canlyniadau mewn awdurdodau lleol yn chwilio am bobl i weithio mewn sawl rôl amrywiol (gan gynnwys Clercod Pleidleisio a Chynorthwywyr Gwirio a Chyfrif) rhwng 6 a 9 Mai. Mae’r rolau...

Deall Iechyd Meddwl a Gwirfoddoli

Deall Iechyd Meddwl a Gwirfoddoli

Mae ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a llesiant yr holl wirfoddolwyr yn bwysig o ran cynnig cyfle gwirfoddoli croesawgar, diogel ac ystyrlon lle gall gwirfoddolwyr ffynnu a chynorthwyo eich mudiad i wneud gwahaniaeth. Gall profiadau gwirfoddoli o ansawdd da gefnogi...

Negeseuon WhatsApp COVID-19 ICC

Negeseuon WhatsApp COVID-19 ICC

A ydych yn arweinydd cymunedol neu rwydwaith? A fyddech yn cael budd o dderbyn y negeseuon diweddaraf am COVID-19, gan gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am frechlynnau, yn uniongyrchol i'ch ffôn symudol ac yn barod i'w hanfon i'ch rhwydwaith? Mae...