Newyddion

Lansio Cynllun Cymunedau’n Cyfrif!

Lansio Cynllun Cymunedau’n Cyfrif!

Rydym yn falch i gyhoeddi lansiad ein cynllun newydd, Cyfumynedau’n Cyfrif! Mae hwn yn gyfle unigryw i grwpiau a mentrau cymdeithasol sy’n gweithgard yn Ceredigion gael cymorth ariannol i drefnu gweithgareddau i wella sgiliau rhifedd o fewn eu cymuned Pam "Cymunedau’n...

Cynnal cyfarfodydd ar-lein neu dros y ffôn

Cynnal cyfarfodydd ar-lein neu dros y ffôn

Meddyliwch yn ofalus am ba ddull o gyfarfod sy’n gwasanaethu diddordebau eich elusen orau. Mae’n rhaid i’ch elusen weithredu o fewn rheolau ei dogfen lywodraethu. Os byddwch yn dymuno cynnal cyfarfod o bell, neu ar sail hybrid (gyda rhai cyfranogwyr o bell a rhai...

Rheoliadau ailgylchu newydd yn y gweithle

O fis Ebrill 2024 bydd y Rheoliadau Ailgylchu newydd yn y Gweithle yn dod i rym.  Yn dilyn hynny, o fis Ebrill 2024 bydd y Cyngor yn gweithredu newidiadau i wasanaeth y gwastraff masnachol.  Gweler y daflen sydd wedi’i hatodi sy'n esbonio sut y bydd gwasanaeth y...

Wythnos yma yn CAVO – 29/1/24

29/1/24 - Mynychodd Chesca, Rebecca ac Ann-Marie i hyfforddiant systemau am ddiweddaru eu sgiliau a'u gwybodaeth. Cynhelir gan PAVS (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Benfro) yn eu swyddfa yn Hwlffordd ac fe'i rhedir gan Bennaeth Systemau WCVA, Rhodri Jones.31/1/24 –...

Wythnos yma yn CAVO – 22/1/24

23/01/24 - Teleri attended The National Lottery Community Fund's Sustainable Steps Wales (Green Careers ) networing event at Aberystwyth Arts Centre.  It was a great opportunity to hear more about this new programme from the National Lottery Community Fund and to meet...

Wythnos Yma yn CAVO-27/11/23

27 Tachwedd 2023 Ein digwyddiad Lles Gaeaf Llambed, yn croesawu’r cyhoedd am gyngor o'r trydydd sector a grwpiau cymorth, yn ogystal â siarad â grwpiau am eu prosiectau, eu rhwydweithiau a’u cynlluniau ar gyfer y dyfodol!29 Tachwedd 2023 Croesawodd staff CAVO rai o’n...

Jig-So Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd

Jig-So Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd

Hysbyseb swydd Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd I adeiladu ar sgiliau'r iaith a diwylliant Gymraeg presennol gyda phlant, rhieni, gofalwyr a ddarperir trwy sesiynau chwarae a chefnogaeth; trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Lleolir y swydd yn Aberteifi a'r gymuned...

Proffil Staff: Cyflwyno aelod newydd o dîm CAVO

Fy enw i yw Ann-Marie Benson a fi yw'r Swyddog Gwerthfawrogi Gwirfoddoli ar gyfer y prosiect Gwerthfawrogi Gwirfoddoli newydd o fewn CAVO. Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar sefydlu Rhwydwaith Ymddiriedolwyr Ceredigion, datblygu strategaethau i gydnabod a diolch i...

Wythnos yma yn CMGC

9 Tachwedd 2023 Mynychodd Callum Jones (Swyddog Cymunedau Cefnogol) ymgynghoriad gyda Phartneriaeth Natur Leol Ceredigion ynghylch beth sy’n wych i Natur yng Ngheredigion a beth yw’r problemau sy’n ein hwynebu.9 Tachwedd 2023 Cafodd Teleri (ein rheolwr Sgiliau a...

Digwyddiadau Lles y Gaeaf

Mae sefydliadau cyngor a chymorth o bob rhan o Geredigion yn dod at ei gilydd yn lleol i chi! Ymunwch â ni i weld beth sydd ar gael yn eich ardal chi. O sut i arbed ynni ac arian, cyllidebu i fyw'n iach. Yn dod i chi mae Cyngor ar Bopeth Ceredigion, Age Cymru Dyfed,...

Wythnos #byddaf (20-24 Tachwedd 2023)

Dathliad blynyddol o’r gwaith y mae pobl ifanc, Llysgenhadon #iwill, Hyrwyddwyr, a phartneriaid yn arwain i fyny ac i lawr y DU. Mae eleni yn nodi 10 mlynedd o Fudiad #iwill. Mae wythnos #byddaf yn gyfle gwych i hyrwyddo’r rolau y gall pobl ifanc eu chwarae i ddod â...

New funding from Localgiving and National Grid!

This winter, National Grid’s electricity distribution business has teamed up with Localgiving to deliver grants to charitable organisations tackling fuel poverty in their communities. With the increase in fuel costs and the cost of living, many families will find...

Prosiect Cymunendau Cefnogol CAVO

Mae'r Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) sy’n torri tir newydd, a ‘Cymru Iachach’, cynllun 10 mlynedd Llywodraeth Cymru, yn nodi uchelgais ar gyfer darparu iechyd a gofal cymdeithasol integredig ac ataliol yng Nghymru. Nod y ddau yw sicrhau bod...