Newyddion

Jig-So Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd

Jig-So Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd

Hysbyseb swydd Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd I adeiladu ar sgiliau'r iaith a diwylliant Gymraeg presennol gyda phlant, rhieni, gofalwyr a ddarperir trwy sesiynau chwarae a chefnogaeth; trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Lleolir y swydd yn Aberteifi a'r gymuned...

Proffil Staff: Cyflwyno aelod newydd o dîm CAVO

Fy enw i yw Ann-Marie Benson a fi yw'r Swyddog Gwerthfawrogi Gwirfoddoli ar gyfer y prosiect Gwerthfawrogi Gwirfoddoli newydd o fewn CAVO. Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar sefydlu Rhwydwaith Ymddiriedolwyr Ceredigion, datblygu strategaethau i gydnabod a diolch i...

Wythnos yma yn CMGC

9 Tachwedd 2023 Mynychodd Callum Jones (Swyddog Cymunedau Cefnogol) ymgynghoriad gyda Phartneriaeth Natur Leol Ceredigion ynghylch beth sy’n wych i Natur yng Ngheredigion a beth yw’r problemau sy’n ein hwynebu.9 Tachwedd 2023 Cafodd Teleri (ein rheolwr Sgiliau a...

Digwyddiadau Lles y Gaeaf

Mae sefydliadau cyngor a chymorth o bob rhan o Geredigion yn dod at ei gilydd yn lleol i chi! Ymunwch â ni i weld beth sydd ar gael yn eich ardal chi. O sut i arbed ynni ac arian, cyllidebu i fyw'n iach. Yn dod i chi mae Cyngor ar Bopeth Ceredigion, Age Cymru Dyfed,...

Wythnos #byddaf (20-24 Tachwedd 2023)

Dathliad blynyddol o’r gwaith y mae pobl ifanc, Llysgenhadon #iwill, Hyrwyddwyr, a phartneriaid yn arwain i fyny ac i lawr y DU. Mae eleni yn nodi 10 mlynedd o Fudiad #iwill. Mae wythnos #byddaf yn gyfle gwych i hyrwyddo’r rolau y gall pobl ifanc eu chwarae i ddod â...

New funding from Localgiving and National Grid!

This winter, National Grid’s electricity distribution business has teamed up with Localgiving to deliver grants to charitable organisations tackling fuel poverty in their communities. With the increase in fuel costs and the cost of living, many families will find...

Prosiect Cymunendau Cefnogol CAVO

Mae'r Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) sy’n torri tir newydd, a ‘Cymru Iachach’, cynllun 10 mlynedd Llywodraeth Cymru, yn nodi uchelgais ar gyfer darparu iechyd a gofal cymdeithasol integredig ac ataliol yng Nghymru. Nod y ddau yw sicrhau bod...

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 2022-2025 Cynnal y Cardi

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 2022-2025 Cynnal y Cardi Cefnogi cymunedau a busnesau lleol yng Ngheredigion Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i gefnogi busnesau a chymunedau i ddarparu atebion cynaliadwy ond arloesol i fynd i’r afael a rhai o’r heriau economaidd,...

Elwa trwy Wirfoddoli

Wedi’i greu gyda’r sector ar gyfer y sector Mae’r dysgwyr cyntaf o’r rhaglen Elwa trwy Wirfoddoli wedi cwblhau rhaglen 9 wythnos yn ddiweddar gyda'r Brifysgol Agored (OU) yng Nghymru. Datblygwyd y rhaglen mewn partneriaeth â CAVO, C3SC, SvSC a WCVA er mwyn cynhyrchu...

Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

Profiadau eithrio digidol Mae’r defnydd o dechnoleg ddigidol ar draws cymdeithas a’n gwasanaethau cyhoeddus wedi cyflymu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae hyn wedi creu rhwystrau i bobl hŷn nad ydynt ar-lein wrth geisio cael gafael ar wasanaethau a...

Rhaglen Ariannu HMRC

Rhaglen Ariannu HMRC

HMRC is looking for voluntary and community sector organisations to support them in helping customers they currently find hardest to reach, who cannot or will not interact directly with them or need extra support in doing so. It has secured £5.5 million for a...