Newyddion

GWEITHIWR PROSIECT – Cynllun Tyfu Dyfi

Mae gan y Biosffer ac Ecodyfi gynllun newydd o’r enw Tyfu Dyfi - cynllun sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd tan Fehefin 2023. Gweler y linc yma i wefan y Biosffer am fwy o wybodaeth. https://www.biosfferdyfi.cymru/tyfudyfi Mae swydd wag...

Cyllid StreetGames Newydd

Cyllid StreetGames Newydd

Nid oes cyfieithiad Cymraeg o'r erthygl hon ar gael StreetGames have this week launched a new funding opportunity for organisations in Wales – aimed at providing NEW Doorstep Sport and Us Girls sites in underserved communities. Organisations will be able to apply...

Cronfa i Gymru

Cronfa i Gymru

Cronfa waddol gymunedol genedlaethol yw Cronfa i Gymru sy’n cael ei rheoli a’i hyrwyddo gan Sefydliad Cymunedol Cymru. Mae’n hyrwyddiad dyngarol ac yn rhaglen creu grantiau sy’n codi arian oddi wrth bobl a sefydliadau ledled Cymru, y DU a thramor sydd eisiau ‘rhoi’n...

Siarad Iechyd / Talking Health (SI/TH)

Siarad Iechyd / Talking Health yw cynllun cyfranogiad ac ymgysylltu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sy'n rhoi cyfle i bobl leol ddweud eu dweud ar sut mae gwasanaethau iechyd lleol yn cael eu cynllunio, eu datblygu a'u darparu ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir...

Cronfa Pwysau’r Gaeaf

Cronfa Pwysau’r Gaeaf

Rownd newydd Pwysau'r Gaeaf Cronfa Arloesi Cymunedau Gofalgar Ceredigion - nawr ar agor! A oes gennych brosiect neu weithgaredd sy'n helpu i gefnogi pobl yn ystod misoedd y gaeaf sydd angen mwy o arian? A oes gennych syniad newydd sy'n mynd i'r afael a iechyd meddwl,...

Virtual after work social

Virtual after work social

Ydych chi'n ffansi cwrdd âphobl eraill sydd ag MS ac sy'n gweithio? Gwnewch baned i chi'ch hun ac ymunwch â ni ar zoom i ymlacio, sgwrsio, rhannu awgrymiadau a thrafod beth sy'n bwysig i chi. Rydym yn cyfarfod bob mis ar y trydydd Dydd Mawrth am 6.30 yn Ebostiwch...

Cronfa’r Jiwbilî Platinwm

Cronfa’r Jiwbilî Platinwm

Mae'r Jiwbilî Platinwm yn dathlu 70 mlynedd o deyrnasiad Ei Mawrhydi Y Frenhines ac i nodi'r achlysur hwn, bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ariannu 70 o brosiectau ledled y DU. Dyddiad Cau: 15/12/21Darllen mwy  ar Cyllido Cymru

CYNNAL Y CARDI CRONFA GRANT LEADER

CYNNAL Y CARDI CRONFA GRANT LEADER

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi wedi lansio Cronfa Grant newydd, fel rhan o'r cynllun LEADER, a fydd yn cefnogi gweithgaredd LEADER ar raddfa fach yng Ngheredigion. Gall y gronfa eich helpu i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned, gyda'r nod o ddarparu cymorth...

Grant Cymorth Cofrestru Etholwyr y Trydydd Sector

Grant Cymorth Cofrestru Etholwyr y Trydydd Sector

Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i leihau'r diffyg democrataidd. Ein blaenoriaeth yw bod nifer y pleidleiswyr sydd newydd ddod yn gymwys sy’n cofrestru yn cynyddu. Mae hyn yn cynnwys rhai sy’n pleidleisio am y tro cyntaf a phleidleiswyr o grwpiau sydd...

Cronfa Pobl Hyn

Cronfa Pobl Hyn

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau Mae’n rhaid i bob grŵp lenwi ffurflen gais ar lein erbyn 12fed o Ionawr 2022. Bydd ymgeiswyr yn cael eu hysbysu am y canlyniad o fewn 2 fis o'r dyddiad cau. Mae’r grantiau am gefnogi grwpiau a all ddangos effaith fuddiol barhaus...

Ar Agor – Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Ar Agor – Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Mae'r gronfa hon bellach ar agor i grwpiau ac unigolion. Y dyddiad cau yw 13eg Rhagfyr 2021 am 12pm. Mae Cronfa Waddol Dr Dewi Davies yn rhoi cymorth i’r canlynol: Grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ac ynysu gan gynnwys tlodi tanwydd a...

Cydlynwyr Ysgolion – NSPCC

Lleoliad: Gweithio o gartref – ond rhaid byw o fewn un o’r ardaloedd isod  Math o swydd: Parhaol  Oriau: Rhan-amser (x 3) Llawn amser (x 1) Byddwn yn ystyried ceisiadau rhan-amser neu rhannu swydd.  Cyflog: £24,261 - £28,542 a lwfans o £500 am weithio o gartref (pro...