PAPYRUS yw elusen genedlaethol y DU sy’n ymroddedig i atal hunanladdiad a hybu iechyd meddwl cadarnhaol a lles emosiynol mewn pobl ifanc.

Swyddog Datblygu Cymunedol-Cymru

Rydym am recriwtio Swyddog Datblygu Cymunedol dwyieithog yng Nghymru. Bydd y rôl hon yn ymgysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol, gan ddarparu cymorth, hyfforddiant ac addysg wedi’u teilwra i greu cymunedau mwy diogel o ran hunanladdiad. Bydd ffocws cychwynnol y gwaith hwn yn Sir Gaerfyrddin.

Yr hyn y byddwch yn ei wneud:

Nodi, datblygu a chynnal partneriaethau effeithiol gyda chymunedau lleol, gwirfoddolwyr a phartneriaid allweddol ar draws yr ardal i ymgysylltu â nhw i atal hunanladdiad yn yr ifanc.

Hyrwyddo atal hunanladdiad yn rhagweithiol gan gynnwys codi proffil PAPYRUS ac ymgysylltu â’r rhai y mae hunanladdiad yn yr ifanc yn effeithio arnynt yn bersonol.

Arfogi ystod eang o randdeiliaid i’w galluogi i greu cymunedau hunanladdol-diogel cynaliadwy trwy ddarparu cymorth, hyfforddiant ac addysg wedi’u teilwra.

Cyflwyno nwyddau hyfforddi a chodi ymwybyddiaeth yn Gymraeg a Saesneg i amrywiaeth o grwpiau gan gynnwys gweithwyr proffesiynol, rhieni, pobl ifanc, gwirfoddolwyr a hyfforddwyr eraill.

Cyfrannu at ddatblygu ac adolygu prosiectau, a chynhyrchion addysg a hyfforddiant, yn unol â’r cynllun strategol.

Cyfrannu at a hyrwyddo ymgyrchoedd, hyfforddiant a chyfleoedd fel yr amlinellir yn y Cynlluniau Ardal a Strategol.

Cynrychioli’r elusen mewn digwyddiadau gan gynnwys cynadleddau, paneli, gweithgorau a thrwy sianeli cyfryngau yn ôl yr angen.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon bydd gennych:

Profiad blaenorol o weithio mewn lleoliad cymunedol, cyflwyno sesiynau gwybodaeth a hyfforddiant yn Gymraeg a Saesneg ac arwain gweithdai, neu weithgareddau addysgol.

Hanes profedig o rwydweithio ac adeiladu a rheoli perthnasoedd effeithiol, gan deilwra’r dull gweithredu i ddiwallu anghenion gwahanol y gynulleidfa.

Profiad fel Hyfforddwr ASIST cymwys neu barodrwydd i ennill cymhwyster a phrofiad.

Profiad o ddefnyddio eich menter eich hun a chreadigedd i ddatblygu prosiect, rhaglen neu faes gwaith.

Y gallu i deithio i wahanol leoliadau ledled Cymru a’r DU yn ehangach i fynychu cyfarfodydd, digwyddiadau ac weithiau i ddarparu hyfforddiant.

Cyflog: £29,269 y flwyddyn (Graddfa NJC SCP 18) yn symud ymlaen fesul gris i £32,076 y flwyddyn (Graddfa NJC SCP 23)

Oriau: 36 awr yr wythnos. Rydym yn croesawu ceisiadau rhannu swydd.

Lleoliad: Caerfyrddin, Caerdydd, Aberystwyth neu Gonwy gyda theithio rheolaidd ledled Cymru.

Contract: Parhaol

Buddion: Byddwch yn derbyn 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â Gwyliau Banc (pro rata ar gyfer gweithwyr rhan amser), trefniadau gweithio hybrid a hyblyg, cynllun pensiwn deniadol, aelodaeth Simply Health a thâl salwch uwch. Ewch i’n gwefan am fwy o fanylion.

Dyddiad cau: 19.4.2024.    

Rydym yn cadw’r hawl i gau’r swydd wag yn gynharach os byddwn yn derbyn digon o geisiadau felly, cyflwynwch eich cais cyn gynted â phosibl.

Mae PAPYRUS wedi ymrwymo i’r egwyddor o gyfle cyfartal mewn cyflogaeth ac mae ei bolisïau recriwtio wedi’u cynllunio i sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd am swydd na gweithiwr yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth. , hil, crefydd neu gred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol.

Mae PAPYRUS wedi ymrwymo i ddiogelu’r holl blant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl sy’n rhyngweithio â’r sefydliad. Mae’r sefydliad yn cydnabod ei gyfrifoldeb i ddiogelu lles y grwpiau hyn sy’n agored i niwed trwy ymrwymiad i weithdrefnau i’w hamddiffyn. Mae’r elusen yn disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr gefnogi a hyrwyddo’r ymrwymiadau hyn yn llawn.