Mae’r Cynllun yn galw am syniadau prosiect newydd ac arloesol yng Ngheredigion a threialu ffyrdd o adeiladu gallu a gwytnwch cymunedol er mwyn datblygu gwasanaethau integredig a chefnogol ar gyfer:

 • Pobl fregus a hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, gan gynnwys dementia;
 • Pobl ag anabledd dysgu
 • Plant ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch
 • Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc.

Faint y gallaf wneud cais amdano?

Bydd ceisiadau sy’n llai na £2,000 yn cael eu cynnwys fel prosiect ‘llwybr carlam’ (‘fast-track’). Bydd ceisiadau rhwng £2000 ac £20,000 yn cael eu hystyried gan banel asesu aml-asiantaeth. Gall prosiectau eithriadol, gyda gwerth dros £20,000, cael ystyried gan y panel os ydynt yn dangos lefel uchel o arloesedd ac effaith.

Pa fath o brosiectau y gellir eu hariannu?

Dyma rai enghreifftiau o brosiectau y gellid eu hystyried ar gyfer cyllid:

 • Gweithgareddau sy’n cronni “pwl” lleol o wirfoddolwyr i gefnogi pobl hŷn
 • Gwasanaethau cymorth lefel isel e.e. siopa / garddio / gwaith tŷ / cerdded cŵn, ac ati.
 • Cefnogaeth i ofalwyr di-dâl
 • Mentrau cynhwysiant digidol a datblygu sgiliau digidol
 • Cefnogaeth i wirfoddolwyr a staff sefydliadau’r Trydydd Sector
 • Ail-leoli unigolion cysgodi
 • Lleihau arwahanrwydd cymdeithasol

Dyma enghraifft o brosiect:

https://connectceredigion.org.uk/activity/borth-caring-communities

Pwy all wneud cais?

Gallwch wneud cais am y cynllun os bydd eich prosiect o fudd i bobl sy’n byw yng Ngheredigion. Mae rhaid i’ch sefydliad fod yn:

 • Elusen gofrestredig
 • Sefydliad gwirfoddol neu gymunedol
 • Grŵp neu glwb cyfansoddedig
 • Cwmni dielw neu gwmni budd cymunedol
 • Ysgol (cyn belled a bod eich prosiect yn elwa ac yn cynnwys y cymunedau o gwmpas yr ysgol)

Pryd mae angen i mi wneud cais?

Y dyddiad cau am y rownd cyntaf yw dydd Iau 15fed Ebrill 2021. Bydd panel yn asesu’ch cais a dylech dderbyn y canlyniad tua 4 wythnos ar ôl y dyddiad cau.

Rhaid i bob prosiect a gefnogir gael ei gwblhau erbyn 31 Mawrth 2022. 

Sut ydw i’n gwneud cais?

Am ragor o wybodaeth neu i ofyn am Becyn Cais, cysylltwch â Cerys Sharples, CAVO cerys.sharples@cavo.org.uk neu ffoniwch 01570 423 232.

Dewch i’n digwyddiad Cwrdd â’r Cyllidwr ar ddydd Mercher 31 Mawrth 2021 am 2pm i gael cyfle i glywed mwy am y cynllun a gofyn unrhyw gwestiynau. Cofrestrwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/virtual-meet-the-funder-ceredigion-caring-communities-innovation-scheme-registration-147602151007