Ymgysylltu a Dylanwadu

Mae CAVO yn gweithio i wneud yn siwr fod mudiadau yn gallu dylanwadu polisïau, craffu gwasanaethau cyhoeddus, ac ymddwyn fel y llwybr i gyfranogi dinesig, yn enwedig ar gyfer grwpiau dan anfantais neu lleiafrifoedd
=

Hyrwyddo persbectif trydydd sector mewn partneriaethau strategol

=

Datblygu a chefnogi cyfleoedd rhwydweithio

=

Bod yn fan casglu a dosbarthu gwybodaeth

=

Cefnogi cyfleoedd i sefydliadau gydweithio

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu, cliciwch yma.

Rhwydweithiau

  • Mae Fforwm Anabledd Ceredigionyn lwyfan i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o’r heriau sy’n wynebu’r gymuned anabl yng Ngheredigion, ac i archwilio sut y gall polisïau a phenderfyniadau Cyngor Sir Ceredigion helpu i ddatrys problemau i’r gymuned, yn hytrach na’u creu.
  • Mae Cynghrair y Trydydd Sector yn gweithredu fel man cyfarfod a rhwydweithio ar gyfer y trydydd sector a gwasanaethau statudol, gan gynnwys iechyd, yr heddlu a’r cyngor sir
  • Mae Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Ceredigion (CVON)yn rwydwaith cymorth anffurfiol i sefydliadau sy’n darparu cyfleoedd gwirfoddoli yn y sir i rannu arfer gorau, cymryd rhan mewn digwyddiadau recriwtio a chael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i reoliadau a deddfwriaeth.

 

Newyddion Diweddar

Ceisiadau mentorai ar agor!

Ceisiadau mentorai ar agor!

Hoffech chi gymryd mwy o ran mewn bywyd cyhoeddus neu wleidyddol a chael effaith ar y penderfyniadau sy'n effeithio arnoch chi, eich cymunedau a'n cymdeithas? Ydych chi wedi cael llond bol ar beidio â chael eich cynrychioli, gydag ychydig o bobl fel chi yn y Senedd...

Dweud eich dweud ar sut y daw Ceredigion yn Sir Fwy Actif yn Gorfforol

Mae olynydd i'r “Strategaeth Chwaraeon a Gweithgareddau Hamdden 2014-2020” yn cael ei ddatblygu, gyda chyfle i chi ddweud eich dweud. Bydd eich adborth yn hanfodol i gefnogi Cyngor Sir Ceredigion i greu cynllun datblygu newydd ac yn helpu i bennu ei flaenoriaethau...

Equal Power Equal Voice: Public Life Mentoring Programme

Equal Power Equal Voice: Public Life Mentoring Programme

**Mae'r erthygl hon wedi'i chyflwyno i CAVO yn uniaith Saesneg.** **This article has been submitted to CAVO in English.** Women’s Equality Network Wales, Stonewall Cymru, Disability Wales and Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales are pleased to...

Lleisiau’r Gymuned Canser y Coluddion Cymru

Mae Bowel Cancer UK yn creu grŵp ar gyfer pobl a effeithiwyd gan ganser y coluddion yng Nghymru i rannu eu profiadau o driniaeth a gofal a lleisio’u barn ar ddatblygu gwasanaethau yng Nghymru. Bydd grŵp Lleisiau’r Gymuned Canser y Coluddion Cymru yn rhoi cyfle i ...

Adnoddau sgrinio Hawdd eu Deall a hygyrch newydd

Adnoddau sgrinio Hawdd eu Deall a hygyrch newydd

Esbonnir y teithiau sgrinio yn y taflenni Hawdd eu Deall gan ddefnyddio iaith seml a delweddau ategol.Rydym hefyd wedi creu ffilm fer o’r enw ‘Ynglŷn â Sgrinio’r GIG’ mewn partneriaeth â Gogledd Cymru Gyda’n Gilydd a TAPE Community Music and Film. Mae'r ffilm yn helpu...

Caredigrwydd yn y Gweithle

Caredigrwydd yn y Gweithle

Mae pecyn cymorth a chanllaw newydd wedi cael eu lansio i gefnogi cyflogwyr, staff, grwpiau a sefydliadau lleol i sefydlu caredigrwydd yn y gweithle. Fel rhan o'r ymgyrch ranbarthol Cysylltu â Charedigrwydd, mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru yn lansio modiwl...