Ymgysylltu a Dylanwadu

Mae CAVO yn gweithio i wneud yn siwr fod mudiadau yn gallu dylanwadu polisïau, craffu gwasanaethau cyhoeddus, ac ymddwyn fel y llwybr i gyfranogi dinesig, yn enwedig ar gyfer grwpiau dan anfantais neu lleiafrifoedd
=

Hyrwyddo persbectif trydydd sector mewn partneriaethau strategol

=

Datblygu a chefnogi cyfleoedd rhwydweithio

=

Bod yn fan casglu a dosbarthu gwybodaeth

=

Cefnogi cyfleoedd i sefydliadau gydweithio

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu, cliciwch yma.

Rhwydweithiau

  • Mae Fforwm Anabledd Ceredigionyn lwyfan i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o’r heriau sy’n wynebu’r gymuned anabl yng Ngheredigion, ac i archwilio sut y gall polisïau a phenderfyniadau Cyngor Sir Ceredigion helpu i ddatrys problemau i’r gymuned, yn hytrach na’u creu.
  • Mae Cynghrair y Trydydd Sector yn gweithredu fel man cyfarfod a rhwydweithio ar gyfer y trydydd sector a gwasanaethau statudol, gan gynnwys iechyd, yr heddlu a’r cyngor sir
  • Mae Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Ceredigion (CVON)yn rwydwaith cymorth anffurfiol i sefydliadau sy’n darparu cyfleoedd gwirfoddoli yn y sir i rannu arfer gorau, cymryd rhan mewn digwyddiadau recriwtio a chael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i reoliadau a deddfwriaeth.

 

Newyddion Diweddar

Free courses to help community groups act on the nature crisis!

Free courses to help community groups act on the nature crisis!

Are you a member of a community group or voluntary organisation?Would you like to take part in a free new scheme to help protect and restore nature?Then this course could be for you! Nabod Natur – Nature Wise is an online training programme which teaches you about how...

Natur a Ni

Dweud eich dweud ar ddyfodol amgylchedd naturiol Cymru Gyda’r byd yn profi argyfwng hinsawdd a natur, mae dirfawr angen sgwrs genedlaethol am ddyfodol ein hadnoddau naturiol, a gwneud rhywbeth yn ei gylch, cyn ei bod hi’n rhy hwyr. Nod Natur a Ni yw cael pawb yng...

Cwrs Cynllunio Gwasanaethau Digidol Ieunctid DesYIgn

Mae ProMo yn cynnal cwrs 8 wythnos am ddim i sefydliadau’r trydydd sector sydd yn gweithio ag ieuenctid mewn un ffordd neu'i gilydd. Byddem yn eich helpu i gynllunio, profi a datblygu gwasanaethau digidol/hybrid neu i ailfeddwl rhai sydd...

ChWEfror- CVC Gorllewin Cymru yn disgleirio golau

Mae cysylltiadau digidol yn bwysicach fyth yn ein bywydau, ni waeth pwy ydym ni neu ble rydym yn byw. Mae cysylltiadau digidol yn bwysicach fyth yn ein bywydau, ni waeth pwy ydym ni neu ble rydym yn byw. Ar draws Gorllewin Cymru ym mis Chwefror, rydym yn ymroddedig i...

Argyfwng Bwyd a Thanwydd – cymorth Ceredigion

Argyfwng Bwyd a Thanwydd – cymorth Ceredigion

Gwyliwch ein recordiad o'r digwyddiad i gael gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael yng Ngheredigion i helpu unigolion i ymdopi â chostau cynyddol bwyd a thanwydd. https://www.youtube.com/embed/-P5hvRJeGko Dolenni defnyddiol

Siarad Iechyd / Talking Health (SI/TH)

Siarad Iechyd / Talking Health yw cynllun cyfranogiad ac ymgysylltu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sy'n rhoi cyfle i bobl leol ddweud eu dweud ar sut mae gwasanaethau iechyd lleol yn cael eu cynllunio, eu datblygu a'u darparu ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir...

Virtual after work social

Virtual after work social

Ydych chi'n ffansi cwrdd âphobl eraill sydd ag MS ac sy'n gweithio? Gwnewch baned i chi'ch hun ac ymunwch â ni ar zoom i ymlacio, sgwrsio, rhannu awgrymiadau a thrafod beth sy'n bwysig i chi. Rydym yn cyfarfod bob mis ar y trydydd Dydd Mawrth am 6.30 yn Ebostiwch...