Ymgysylltu a Dylanwadu

Mae CAVO yn gweithio i wneud yn siwr fod mudiadau yn gallu dylanwadu polisïau, craffu gwasanaethau cyhoeddus, ac ymddwyn fel y llwybr i gyfranogi dinesig, yn enwedig ar gyfer grwpiau dan anfantais neu lleiafrifoedd
=

Hyrwyddo persbectif trydydd sector mewn partneriaethau strategol

=

Datblygu a chefnogi cyfleoedd rhwydweithio

=

Bod yn fan casglu a dosbarthu gwybodaeth

=

Cefnogi cyfleoedd i sefydliadau gydweithio

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu, cliciwch yma.

Rhwydweithiau

  • Mae Fforwm Anabledd Ceredigionyn lwyfan i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o’r heriau sy’n wynebu’r gymuned anabl yng Ngheredigion, ac i archwilio sut y gall polisïau a phenderfyniadau Cyngor Sir Ceredigion helpu i ddatrys problemau i’r gymuned, yn hytrach na’u creu.
  • Mae Cynghrair y Trydydd Sector yn gweithredu fel man cyfarfod a rhwydweithio ar gyfer y trydydd sector a gwasanaethau statudol, gan gynnwys iechyd, yr heddlu a’r cyngor sir
  • Mae Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Ceredigion (CVON)yn rwydwaith cymorth anffurfiol i sefydliadau sy’n darparu cyfleoedd gwirfoddoli yn y sir i rannu arfer gorau, cymryd rhan mewn digwyddiadau recriwtio a chael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i reoliadau a deddfwriaeth.

 

Newyddion Diweddar

Prosiect Cymunendau Cefnogol CAVO

Mae'r Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) sy’n torri tir newydd, a ‘Cymru Iachach’, cynllun 10 mlynedd Llywodraeth Cymru, yn nodi uchelgais ar gyfer darparu iechyd a gofal cymdeithasol integredig ac ataliol yng Nghymru. Nod y ddau yw sicrhau bod...

Crynodeb Ariannu

15/8/22 LGBT+ Futures: Equity Fund Cronfa sy wedi'u targedu ar 5 maes blaenoriaeth: Pobl Drawsrywiol ac Anneuaidd; Y rhai sy'n wynebu anghyfiawnder hiliol; Pobl fyddar a/neu anabl; Pobl hŷn; a Merched Lesbiaidd, Deurywiol a Thraws+. Bydd grantiau ar gael am costau...

National Databank

Mae Good Things Foundation wedi datblygu National Databank y DU i helpu miloeddo bobl agored i niwed i gysylltu â’r rhyngrwyd, gan roi mynediad i grwpiaucymunedol at ddata am ddim – naill ai drwy gardiau SIM neu dalebau – y gallant eirannu â phobl sydd wedi’u...

Free courses to help community groups act on the nature crisis!

Free courses to help community groups act on the nature crisis!

Are you a member of a community group or voluntary organisation?Would you like to take part in a free new scheme to help protect and restore nature?Then this course could be for you! Nabod Natur – Nature Wise is an online training programme which teaches you about how...

Natur a Ni

Dweud eich dweud ar ddyfodol amgylchedd naturiol Cymru Gyda’r byd yn profi argyfwng hinsawdd a natur, mae dirfawr angen sgwrs genedlaethol am ddyfodol ein hadnoddau naturiol, a gwneud rhywbeth yn ei gylch, cyn ei bod hi’n rhy hwyr. Nod Natur a Ni yw cael pawb yng...

ChWEfror- CVC Gorllewin Cymru yn disgleirio golau

Mae cysylltiadau digidol yn bwysicach fyth yn ein bywydau, ni waeth pwy ydym ni neu ble rydym yn byw. Mae cysylltiadau digidol yn bwysicach fyth yn ein bywydau, ni waeth pwy ydym ni neu ble rydym yn byw. Ar draws Gorllewin Cymru ym mis Chwefror, rydym yn ymroddedig i...

Argyfwng Bwyd a Thanwydd – cymorth Ceredigion

Argyfwng Bwyd a Thanwydd – cymorth Ceredigion

Gwyliwch ein recordiad o'r digwyddiad i gael gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael yng Ngheredigion i helpu unigolion i ymdopi â chostau cynyddol bwyd a thanwydd. https://www.youtube.com/embed/-P5hvRJeGko Dolenni defnyddiol