Ymgysylltu a Dylanwadu

Mae CAVO yn gweithio i wneud yn siwr fod mudiadau yn gallu dylanwadu polisïau, craffu gwasanaethau cyhoeddus, ac ymddwyn fel y llwybr i gyfranogi dinesig, yn enwedig ar gyfer grwpiau dan anfantais neu lleiafrifoedd
=

Hyrwyddo persbectif trydydd sector mewn partneriaethau strategol

=

Datblygu a chefnogi cyfleoedd rhwydweithio

=

Bod yn fan casglu a dosbarthu gwybodaeth

=

Cefnogi cyfleoedd i sefydliadau gydweithio

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu, cliciwch yma.

Rhwydweithiau

  • Mae Fforwm Anabledd Ceredigionyn lwyfan i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o’r heriau sy’n wynebu’r gymuned anabl yng Ngheredigion, ac i archwilio sut y gall polisïau a phenderfyniadau Cyngor Sir Ceredigion helpu i ddatrys problemau i’r gymuned, yn hytrach na’u creu.
  • Mae Cynghrair y Trydydd Sector yn gweithredu fel man cyfarfod a rhwydweithio ar gyfer y trydydd sector a gwasanaethau statudol, gan gynnwys iechyd, yr heddlu a’r cyngor sir
  • Mae Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Ceredigion (CVON)yn rwydwaith cymorth anffurfiol i sefydliadau sy’n darparu cyfleoedd gwirfoddoli yn y sir i rannu arfer gorau, cymryd rhan mewn digwyddiadau recriwtio a chael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i reoliadau a deddfwriaeth.

 

Newyddion Diweddar

Ochr i Ochr Cymru

Os ydych chi'n arweinydd grŵp cymunedol, neu os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu grŵp newydd, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am Cymru Ochr yn Ochr. Rydym yn darparu cyfleoedd ar gyfer cyllid cymorth cymheiriaid, hyfforddiant, rhwydweithio a...

GALW AM WERTHUSYDD PROSIECT

Mae CAVO am gyflogi ymgynghorydd i adolygu Tîm Adnoddau Cymunedol Trydydd Sector Ceredigion a llywio modelau cyd-weithio ar yn y dyfodol. Diddordeb? Manylion llawn cliciwch yma neu cysylltwch â Chesca Ross ar 01570 423232 neu ebostiwch chesca.ross@cavo.org.uk. Y...

Dysgu o’r ymateb cymunedol i COVID-19 yng Nghymru

Mae’r Is-adran Ymchwil a Gwerthuso yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bryste a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi lansio arolwg cenedlaethol i glywed gan wirfoddolwyr a'r rhai sydd wedi mynd ati yn anffurfiol i roi o’u hamser i helpu eu...

Cyn-Seren EastEnders yn ymuno a chwilio am arwyr Cymru

Mae arian y Loteri Genedlaethol sy’n gyfanswm o bron £80 miliwn wedi cael ei gyflwyno i achosion da yng Nghymru yn 2019/20 yn ôl ffigyrau newydd a ryddhawyd heddiw i nodi lansiad Gwobrau’r Loteri Genedlaethol.Dyfarnwyd cyfanswm o 2,816 o grantiau’r Loteri Genedlaethol...

Ymchwil Clore Leadership Wales

Mae Clore Social Leadership, mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru, yn bwriadu lansio rhaglen datblygu arweinyddiaeth ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru yn 2021. Mae hon yn un o gyfres o raglenni datblygu arweinyddiaeth cenhedlaeth newydd a gynigir gan...

Coedwig Genedlaethol Cymru – Eich Barn a’ch Lleisiau

Cynhaliwyd cyfres o sesiynau trafod ar-lein 10-12 Mawrth i roi cyfle i bobl drafod Coedwig Genedlaethol Cymru. Agorodd y Prif Weinidog y digwyddiad tri diwrnod ar-lein gyda'r cyhoeddiad am brosiect arddangos newydd i gynyddu nifer safleoedd enghreifftiol Coedwigoedd...