Ymgysylltu a Dylanwadu

Mae CAVO yn gweithio i wneud yn siwr fod mudiadau yn gallu dylanwadu polisïau, craffu gwasanaethau cyhoeddus, ac ymddwyn fel y llwybr i gyfranogi dinesig, yn enwedig ar gyfer grwpiau dan anfantais neu lleiafrifoedd
=

Hyrwyddo persbectif trydydd sector mewn partneriaethau strategol

=

Datblygu a chefnogi cyfleoedd rhwydweithio

=

Bod yn fan casglu a dosbarthu gwybodaeth

=

Cefnogi cyfleoedd i sefydliadau gydweithio

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu, cliciwch yma.

Rhwydweithiau

  • Mae Fforwm Anabledd Ceredigionyn lwyfan i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o’r heriau sy’n wynebu’r gymuned anabl yng Ngheredigion, ac i archwilio sut y gall polisïau a phenderfyniadau Cyngor Sir Ceredigion helpu i ddatrys problemau i’r gymuned, yn hytrach na’u creu.
  • Mae Cynghrair y Trydydd Sector yn gweithredu fel man cyfarfod a rhwydweithio ar gyfer y trydydd sector a gwasanaethau statudol, gan gynnwys iechyd, yr heddlu a’r cyngor sir
  • Mae Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Ceredigion (CVON)yn rwydwaith cymorth anffurfiol i sefydliadau sy’n darparu cyfleoedd gwirfoddoli yn y sir i rannu arfer gorau, cymryd rhan mewn digwyddiadau recriwtio a chael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i reoliadau a deddfwriaeth.

 

Newyddion Diweddar

Ymchwil Clore Leadership Wales

Mae Clore Social Leadership, mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru, yn bwriadu lansio rhaglen datblygu arweinyddiaeth ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru yn 2021. Mae hon yn un o gyfres o raglenni datblygu arweinyddiaeth cenhedlaeth newydd a gynigir gan...

Coedwig Genedlaethol Cymru – Eich Barn a’ch Lleisiau

Cynhaliwyd cyfres o sesiynau trafod ar-lein 10-12 Mawrth i roi cyfle i bobl drafod Coedwig Genedlaethol Cymru. Agorodd y Prif Weinidog y digwyddiad tri diwrnod ar-lein gyda'r cyhoeddiad am brosiect arddangos newydd i gynyddu nifer safleoedd enghreifftiol Coedwigoedd...

O Gynhwysiant i Gwydnwch

Mae Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru (DIAW) yn grŵp ymbarél o sefydliadau sydd wedi ymrwymo i gymryd camau ar y cyd i newid yn sylweddol yr agenda cynhwysiant digidol yng Nghymru. Rydym yn hwydwaithagored, anffurfiol o unigolion a sefydliadauydd ag ymrwymiad...

Sut mae eich mudiad wedi cael ei effeithio gan COVID-19?

Mae gan CGGC ddiddordeb mewn dysgu mwy am effaith COVID-19ar y sector gwirfoddol yng Nghymru, yn enwedig mewn perthynas ag elusennau’r DU sy’n gweithredu yng Nghymru. Mae'r CGGC wedi creu arolwg ar gyfer pawb sy’n gweithio (neu a oedd yn gweithio, hyd at ddechrau...

O’ch Drws Blaen

O’ch Drws Blaen

Rydyn ni wrth ein bodd yn gweld lle rydych chi’n mwynhau cerdded #OchDrwsBlaen ! Cofiwch rannu’ch lluniau gan ddefnyddio #OchDrwsBlaen neu ebostio kate.naidoo@cavo.org.uk

Gwasanaeth cyfieithu Cymraeg am ddim i’ch busnes neu elusen

Gwasanaeth cyfieithu Cymraeg am ddim i’ch busnes neu elusen

Mae Helo Blod yn gyfieithiad a chyngor Cymraeg cyflym a chyfeillgargwasanaeth i'ch helpu chi i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eich busnes. Mae gwasanaethau Helo Blod yn cynnwys:• Cyfieithu am ddim - hyd at 500 gair y mis i chi, yn rhad ac am ddim.• Gwiriad testun -...