Gwirfoddoli

Mae CAVO yn gweithio i gefnogi mudiadau gyda'r elfennau ymarferol o weithio gyda gwirfoddolwyr, ac yn hyrwyddo ac amlygu cyfleon gwirfoddoli yng Ngheredigion.

Mae Gwobrau Gwirfoddolwyr Ceredigion 2021 ar agor ar gyfer enwebiadau!

Os ydych chi’n adnabod gwirfoddolwr sydd wedi gwneud gwaith eithriadol yn ei gymuned sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i eraill neu i’w hunain, yna beth am eu henwebu ar gyfer y wobr bwysig hon?

=

Darparu gwybodaeth a chymorth i’ch sefydliad ar sut i estyn allan at ystod amrywiol o wirfoddolwyr.

=

Yn cefnogi eich sefydliad i greu cyfleoedd gwirfoddoli deniadol.

=

Eich helpu i adolygu eich polisi gwirfoddoli, gweithdrefnau diogelu a safonau ansawdd.

=

Hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli i unigolion drwy amrywiaeth o ffynonellau.

Rydw i am Wirfoddoli

Mae’n wych clywed eich bod am wirfoddoli gallwn eich helpu gyda:-

Collais Ffair Wirfoddoli!

Mae Ffeiriau Gwirfoddoli yn ffordd wych i glywed o grwpiau, sefydliadau ac elusennau lleol sy’n chwilio am wirfoddolwyr.

Mae ein Ffeiriau Gwirfoddoli wedi mynd yn ar-lein felly os gwnaethoch chi fethu un peidiwch â phoeni, gallwch wylio’r recordiadau yma:

Mae Angen Gwirfoddolwyr Arnom

Mae’n wych clywed eich bod am gael gwirfoddolwyr. Dyma beth allwch chi ei wneud:-

Rwy'n Rheoli Gwirfoddolwyr

Os ydych chi’n gweithio gyda gwirfoddolwyr, neu os hoffech chi, gallwn ni eich helpu chi gyda:-

  • Ymuno â Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddol Ceredigion (CVON)
  • Datblygu polisi a gweithdrefn
  • Help a chefnogaeth gyda recriwtio gwirfoddolwyr
  • Hyfforddiant a digwyddiadau

Newyddion Diweddar

Helpwch i greu llwyfan gwirfoddoli sy’n gweithio ar eich cyfer chi

Ar gyfer Girfoddolwyr (sgroliwch i lawr ar gyfer yr Adran Darparwyr Gwirfoddol)   Mae’r pandemig wedi arwain at gynnydd mawr yn nifer y gwirfoddolwyr yng Nghymru. Nod Gwirfoddoli Cymru yw adeiladu ar hyn a darparu llwyfan gwirfoddoli sy’n addas ar gyfer y...

Deall eich profiad o’r wefan Gwirfoddoli Cymru

Mae Wavehill yn cynnal arolwg ar ran CGGC i'w helpu i ddeall profiad pobl o ddefnyddio gwefan Gwirfoddoli Cymru ynwell, a sut y gall safle gwirfoddoli canolog gefnogi sefydliadau ledled Cymru orau. Rhan bwysig iawn o'r ymchwil hon yw deall profiadau sefydliadau sy'n...

Dysgu o’r ymateb cymunedol i COVID-19 yng Nghymru

Mae’r Is-adran Ymchwil a Gwerthuso yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bryste a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi lansio arolwg cenedlaethol i glywed gan wirfoddolwyr a'r rhai sydd wedi mynd ati yn anffurfiol i roi o’u hamser i helpu eu...

Cyn-Seren EastEnders yn ymuno a chwilio am arwyr Cymru

Mae arian y Loteri Genedlaethol sy’n gyfanswm o bron £80 miliwn wedi cael ei gyflwyno i achosion da yng Nghymru yn 2019/20 yn ôl ffigyrau newydd a ryddhawyd heddiw i nodi lansiad Gwobrau’r Loteri Genedlaethol.Dyfarnwyd cyfanswm o 2,816 o grantiau’r Loteri Genedlaethol...