Gwirfoddoli

Mae CAVO yn gweithio i gefnogi mudiadau gyda'r elfennau ymarferol o weithio gyda gwirfoddolwyr, ac yn hyrwyddo ac amlygu cyfleon gwirfoddoli yng Ngheredigion.
=

Darparu gwybodaeth a chymorth i’ch sefydliad ar sut i estyn allan at ystod amrywiol o wirfoddolwyr.

=

Yn cefnogi eich sefydliad i greu cyfleoedd gwirfoddoli deniadol.

=

Eich helpu i adolygu eich polisi gwirfoddoli, gweithdrefnau diogelu a safonau ansawdd.

=

Hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli i unigolion drwy amrywiaeth o ffynonellau.

Rydw i am Wirfoddoli

Mae’n wych clywed eich bod am wirfoddoli gallwn eich helpu gyda:-

  • Gwybodaeth am wirfoddoli
  • Cyngor ar y cyfle iawn i chi
  • Help a chefnogaeth ar eich taith i wirfoddoli
  • Hyfforddiant a digwyddiadau

Mae angen gwirfoddolwyr arnom

Mae’n wych clywed eich bod am gael gwirfoddolwyr. Dyma beth allwch chi ei wneud:-

Mae Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Ceredigion (CVON) yn rwydwaith cymorth anffurfiol i sefydliadau sy’n darparu cyfleoedd gwirfoddoli yn y sir i rannu arfer gorau, cymryd rhan mewn digwyddiadau recriwtio a chael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i reoliadau a deddfwriaeth.

 

Newyddion Diweddar

Sut mae’r pandemig wedi effeithio eich gwirfoddolwyr ifanc?

Rydyn ni eisiau clywed oddi wrthoch chi! Rydym am ddarganfod pa effaith y mae'r pandemig wedi'i chael ar wirfoddoli ieuenctid yng Ngheredigion. Os oes gennych unrhyw adborth i'r cwestiynau isod, e-bostiwch ruth.evans@cavo.org.uk Cyn y Pandemig a oeddech chi'n meddwl...

Dechreuwch Ennill Credydau Amser Tempo

Dechreuwch Ennill Credydau Amser Tempo

Ers ei lawnsio diwedd mis Tachwedd 2020, mae rhaglen Credydau Amser Tempo Cymru yn tyfu. Wedi ei ariannu gan y Llywodraeth, mae’r rhaglen cyffrous newydd am fynd i’r afael â thlodi ac effeithiau unigrwydd ac ynysrwydd wrth weithio mewn partneriaieth gyda’r CGS a’n...

Deall Iechyd Meddwl a Gwirfoddoli

Deall Iechyd Meddwl a Gwirfoddoli

Mae ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a llesiant yr holl wirfoddolwyr yn bwysig o ran cynnig cyfle gwirfoddoli croesawgar, diogel ac ystyrlon lle gall gwirfoddolwyr ffynnu a chynorthwyo eich mudiad i wneud gwahaniaeth. Gall profiadau gwirfoddoli o ansawdd da gefnogi...

Defnyddio Celf i Hybu Iechyd Meddwl Oedolion Ifanc

munwch â'n dosbarthiadau celf newydd ar gyfer 18-25 oed. Gan weithio gydag ymarferion celf a therapiwtig, mae Amethyst yn cynnig y cyfle i fod yn greadigol ynghyd ag i siarad. ar-lein ac am ddim. Ewch i https://smallworld.org.uk/amethyst am fwy o wybodaeth neu e...

Gwneud gwirfoddoli ymysg pobl ifanc yn anhygoel yng Nghymru!

Gwneud gwirfoddoli ymysg pobl ifanc yn anhygoel yng Nghymru!

Mae'r digwyddiad am ddim hwn a gynhelir gan WCVA ar Ddydd Mawrth 9fed o Fawrth 2021 rhwng 2-3.30pm. Cofrestrwch yma Mae gwirfoddoli ymysg pobl ifanc yn anhygoel pan fydd yn cael ei wneud yn iawn, ond sut ydych chi’n llwyddo i wneud pethau’n iawn, ar gyfer pobl ifanc...

Gwirfoddolch yn y Fforwm Cynunedol Penparcau!

Mae Fforwm Penparcau yn chwilio am pobl i wirfoddoli! Gwiliwch eu gwirfoddolwyr yn gweithio a clywch pam mae nhw’n wirfoddoli. Am fwy o wybodaeth ebostiwch contact@penparcau.cymru https://www.youtube.com/watch?v=xPsx6bBs5e4

Sut i sicrhau diogelwch gwirfoddolwyr yn ystod y cyfnod clo

Sut i sicrhau diogelwch gwirfoddolwyr yn ystod y cyfnod clo

Mae ymdrechion gwirfoddol ffurfiol ac anffurfiol wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i unigolion a chymunedau yng Nghymru ers dechrau pandemig COVID-19. Mae’r math hwn o gymorth yn galluogi pobl i hunanynysu pan fo angen a chadw mewn cysylltiad. Nawr bod y gyfradd heintio...