Ariannu Cynaliadwy

Mae CAVO yn gweithio i sicrhau trydydd sector sydd yn ffynnu, ble gall mudiadau ddiogelu a chynhyrchu yr adnoddau sydd ei angen arnynt i oroesi, ffynnu ac aros yn berthnasol yn y dyfodol
=

Yn eich cefnogi i ddatblygu strategaethau ariannu

=

Eich helpu i nodi a mynd ar drywydd cyfleoedd ariannu gan gynnwys Codi Arian, tendro a chymorth rhodd

=

Hwyluso mynediad uniongyrchol i gyllidwyr a dosbarthu diweddariadau cyllid

=

Rhedeg cynlluniau grant CMGC

=

Cydlynu hyfforddiant ariannu

Cynllun Grant Bach CAVO

Mae’r Cynllun Grant Bach CAVO yn cefnogi prosiectau yng Ngheredigion sy’n adeiladu cymunedau cryfach, cefnogi gwirfoddolwyr, gwella amgylcheddau gwledig a threfol neu’n ail-gysylltu pobl â gweithgareddau cymunedol. Gallwch wneud cais am hyd at £2,000 gyda ffurflen gais sy’n un dudalen. Rhaid cwblhau prosiectau erbyn 31 Mawrth 2022.

Os yw’ch prosiect o fudd i drigolion Ngheredigion, cysylltwch â ni i drafod eich syniadau!

Gallwch chi lawr-lwythwch y ffurflen gais a’i hanfon at gen@cavo.org.uk mailto:gen@cavo.org.uk neu cysylltwch â ni ar 01570 423232.

Os nad yw’ch prosiect yn addas ar gyfer y Cynllun Grant Bach, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gyllidau eraill.

Cynllun Arloesi Cymunedau Gofalgar

Mae’r Cynllun yn galw am syniadau prosiect arloesol yng Ngheredigion sy’n treialu ffyrdd o adeiladu gallu a gwytnwch cymunedol er mwyn datblygu gwasanaethau integredig a chefnogol ar gyfer:

  • Pobl fregus a hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, gan gynnwys dementia;
  • Pobl ag anabledd dysgu
  • Plant ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch
  • Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc.

Bydd y Cynllun yn ystyried ariannu 100% o gostau’r prosiect lan i £20,000. Mae’r cyllid yn bennaf ar gyfer costau refeniw. Rhaid dangos bod unrhyw gostau cyfalaf a gynhwysir yn hanfodol i lwyddiant y model gwasanaeth newydd. Rhaid cwblhau prosiectau erbyn 31 Mawrth 2022.

Rydyn ni yn chwilio am brosiectau i gefnogi trwy’r amser felly cysylltwch â ni heddiw i drafod eich syniadau!

Grant dan Arweiniad Pobl Ifanc Ceredigion

Mae’r Grant dan arweiniad Ieuenctid Ceredigion yn cefnogi gweithgareddau a arweinir ac a gyflawnir gan bobl ifanc.  Mae’r gronfa’n helpu i rymuso pobl ifanc i ddatblygu eu mentrau eu hunain, cymryd rhan weithredol yn eu cymunedau a chynnwys/recriwtio pobl ifanc i gymryd rhan mewn prosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli dan arweiniad pobl ifanc yng Ngheredigion. Gweinyddir y Gronfa Grantiau dan Arweiniad Pobl Ifanc gan CAVO ar ran CGGC a Llywodraeth Cymru.

Bydd angen i’r cais ystyried sut y bydd eu prosiect yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015).

Mae grantiau o hyd at £1,000 ar gael i gefnogi gwirfoddoli neu sefydlu gweithgaredd gwirfoddoli.  Caiff ceisiadau eu dewis a’u hargymell gan banel o bobl ifanc 14-25 oed.

Cewch glywed o Tysul Youth a dderbyniodd offer garddio ar gyfer prosiect tyfu cymunedol Yr Ardd.

Dyddiad cau ceisiadau yw’r 30ain Gorffennaf 2021. Bydd ymgeiswyr yn derbyn e-bost yn cadarnhau derbyn eu cais a byddant yn cael gwybod am ganlyniad/penderfyniad y panel o fewn 3 wythnos i’r dyddiad cau.

Cysylltwch â ni i wneud cais.

Newyddion Diweddar

Lansio rhaglen grant gwerth £10 miliwn i alluogi pobl ifanc i arwain

Lansio rhaglen grant gwerth £10 miliwn i alluogi pobl ifanc i arwain

Mae Meddwl Ymlaen yn rhaglen grant gwerth £10 miliwn i alluogi pobl ifanc i arwain er mwyn dychmygu a chreu dyfodol mwy gwydn a meddyliol iach i bobl ifanc yng Nghymru. Mae ei ffocws a'i nodau wedi'u cyd-gynllunio gyda'r Tîm Pobl Ifanc yn Arwain, tîm o bobl ifanc o...

Ochr i Ochr Cymru

Os ydych chi'n arweinydd grŵp cymunedol, neu os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu grŵp newydd, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am Cymru Ochr yn Ochr. Rydym yn darparu cyfleoedd ar gyfer cyllid cymorth cymheiriaid, hyfforddiant, rhwydweithio a...

Ymunwch â sesiwn cyngor ariannu am y Gronfa Dreftadaeth

Ymunwch â sesiwn cyngor ariannu am y Gronfa Dreftadaeth

Ydych chi'n rhan o sefydliad dielw neu gymunedol sy'n gweithio yng Nghymru? Ydych chi'n chwilio am arian ar gyfer prosiect newydd? Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn rhoi grantiau rhwng £3,000 a £5miliwn ar gyfer prosiectau newydd sy'n rhoi cyfle i...

Ar Agor – Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Ar Agor – Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Mae'r gronfa hon bellach ar agor i grwpiau ac unigolion. Y dyddiad cau yw 5ed Gorffennaf 2021. Mae Cronfa Waddol Dr Dewi Davies yn rhoi cymorth i’r canlynol: Grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ac ynysu gan gynnwys tlodi tanwydd a phroblemau...

Help i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth

Help i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth

Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd, mae mudiadau gwirfoddol yn cael eu hannog i gysylltu ag CGGC ynghylch gwneud cais cyn y cylch Cynhwysiant Gweithredol newydd. Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd,...

Cefnogaeth i Fentrau Cymunedol

Cefnogaeth i Fentrau Cymunedol

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (LAG) eisiau clywed gan unrhyw un sydd angen cefnogaeth i gwmpasu'r posibiliadau ar gyfer cyfleuster neu adeilad cymunedol er mwyn ei ddatblygu fel menter gymunedol. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno manylion y cynigion yw 12yp...

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU – Gwahoddiad i Wneud Cais

Estynnir gwahoddiad i sefydliadau sy'n gweithredu yng Ngheredigion i wneud cais i gronfa newydd ar gyfer prosiectau a fydd yn cynorthwyo pobl i sicrhau cyflogaeth, buddsoddi mewn busnesau a chymunedau lleol neu roi hwb i sgiliau pobl leol. Nod Cronfa Adfywio Cymunedol...