Ariannu Cynaliadwy

Mae CAVO yn gweithio i sicrhau trydydd sector sydd yn ffynnu, ble gall mudiadau ddiogelu a chynhyrchu yr adnoddau sydd ei angen arnynt i oroesi, ffynnu ac aros yn berthnasol yn y dyfodol
=

Yn eich cefnogi i ddatblygu strategaethau ariannu

=

Eich helpu i nodi a mynd ar drywydd cyfleoedd ariannu gan gynnwys Codi Arian, tendro a chymorth rhodd

=

Hwyluso mynediad uniongyrchol i gyllidwyr a dosbarthu diweddariadau cyllid

=

Rhedeg cynlluniau grant CMGC

=

Cydlynu hyfforddiant ariannu

Cynllun Grant Bach CAVO (gan gynnwys Cronfa Pwysau’r Gaeaf)

Mae’r Cynllun Grant Bach CAVO yn cefnogi prosiectau yng Ngheredigion sy’n adeiladu cymunedau cryfach, cefnogi gwirfoddolwyr, gwella amgylcheddau gwledig a threfol neu’n ail-gysylltu pobl â gweithgareddau cymunedol. Gallwch wneud cais am hyd at £2,000 gyda ffurflen gais sy’n un dudalen. 

Os yw’ch prosiect o fudd i drigolion Ngheredigion, cysylltwch â ni i drafod eich syniadau!

Gallwch chi lawr-lwythwch y ffurflen gais a’i hanfon at gen@cavo.org.uk mailto:gen@cavo.org.uk neu cysylltwch â ni ar 01570 423232.

Os nad yw’ch prosiect yn addas ar gyfer y Cynllun Grant Bach, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gyllidau eraill.

Cynllun Arloesi Cymunedau Gofalgar

Mae’r Cynllun yn galw am syniadau prosiect arloesol yng Ngheredigion sy’n treialu ffyrdd o adeiladu gallu a gwytnwch cymunedol er mwyn datblygu gwasanaethau integredig a chefnogol ar gyfer:

  • Pobl fregus a hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, gan gynnwys dementia;
  • Pobl ag anabledd dysgu
  • Plant ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch
  • Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc.

Bydd y Cynllun yn ystyried ariannu 100% o gostau’r prosiect lan i £20,000. Mae’r cyllid yn bennaf ar gyfer costau refeniw. Rhaid dangos bod unrhyw gostau cyfalaf a gynhwysir yn hanfodol i lwyddiant y model gwasanaeth newydd.

Rydyn ni yn chwilio am brosiectau i gefnogi trwy’r amser felly cysylltwch â ni heddiw i drafod eich syniadau!

Chwilio am gyllid?

 

Cyllido Cymru yw’r llwyfan i chwilio am gyllid i’r trydydd sector yng Nghymru.

Fe’i datblygwyd gan rwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru i alluogi mudiadau trydydd sector i chwilio drwy gannoedd o gyfleoedd am grantiau ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Funding Wales Homepage

 

Newyddion Diweddar

Cynllun Grant Cynnal y Card

Cynllun Grant Cynnal y Card

A oes gyda chi unrhyw syniadau ar gyfer cronfa grant LEADER sydd gan Cynnal y Cardi ar hyn o bryd? Mae’r cyfres o ddyddiadau ar gyfer cyflwyno ceisiadau wedi’i hymestyn, a'r olaf yw 25ain Gorffennaf 2022. Gall y grant gynnig cyllid refeniw rhwng £1,000 a £10,000, a’i...

Mae grantiau Gwirfoddoli Cymru nôl!

Mae grantiau Gwirfoddoli Cymru nôl!

CGGC newydd ail-lansio ail-lansio cynllun grant Gwirfoddoli Cymru ar gyfer prosiectau a fydd yn cefnogi profiad gwirfoddoli cadarnhaol, yn mynd i’r afael â’r rhwystrau i wirfoddoli ac yn cael effaith hirdymor ar y gymuned. Mae cynllun prif grant Gwirfoddoli Cymru...

Cyfle ariannu newydd i’ch sefydliad

Cyfle ariannu newydd i’ch sefydliad

Mae'r tîm yn CAVO yn awyddus i gefnogi eich sefydliad gyda syniadau am ariannu drwy gydol 2022, felly rydym wedi partneru ag easyfundraising i roi'r gallu i chi i ennill arian am ddim drwy siopa ar-lein Sut mae'n gweithio? Mae easyfundraising yn cynnig ffordd o godi...

Anhawster y Gaeaf

Nod y Prosiect Anhawster y Gaeaf, ariennir gan Lywodraeth Cymru, yw cefnogi’r rhai sy’n cael eu rhyddhau o ysbyty ac yn cael trafferth gyda defnydd digidol yng Nghymru. Mae gennym gronfa fach ar gael i fudiadau cymorth yn y drydydd sector. Gall...

Ychydig yn Helpu

Ychydig yn Helpu

Mae Tesco yn gwahardd Dydd Llun Glas, a adwaenir yn draddodiadol fel diwrnod mwyaf digalon y flwyddyn, drwy lansio ymgyrch i roi hwb i 60 o elusennau a phrosiectau cymunedol. Dros y tair wythnos nesaf, rydym yn galw am geisiadau gan grwpiau ledled y DU a allai elwa o...

Cyllid StreetGames Newydd

Cyllid StreetGames Newydd

Nid oes cyfieithiad Cymraeg o'r erthygl hon ar gael StreetGames have this week launched a new funding opportunity for organisations in Wales – aimed at providing NEW Doorstep Sport and Us Girls sites in underserved communities. Organisations will be able to apply...

Cronfa i Gymru

Cronfa i Gymru

Cronfa waddol gymunedol genedlaethol yw Cronfa i Gymru sy’n cael ei rheoli a’i hyrwyddo gan Sefydliad Cymunedol Cymru. Mae’n hyrwyddiad dyngarol ac yn rhaglen creu grantiau sy’n codi arian oddi wrth bobl a sefydliadau ledled Cymru, y DU a thramor sydd eisiau ‘rhoi’n...

Cronfa Pwysau’r Gaeaf

Cronfa Pwysau’r Gaeaf

Rownd newydd Pwysau'r Gaeaf Cronfa Arloesi Cymunedau Gofalgar Ceredigion - nawr ar agor! A oes gennych brosiect neu weithgaredd sy'n helpu i gefnogi pobl yn ystod misoedd y gaeaf sydd angen mwy o arian? A oes gennych syniad newydd sy'n mynd i'r afael a iechyd meddwl,...